Akademické pracoviská ÚBEV

KATEDRA BOTANIKY


Katedra bunkovej biológie

Katedra fyziológie živočíchov

Katedra genetiky

Katedra zoológie

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie


Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>
KATEDRA BOTANIKY

V prvých rokoch existencie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach sa začala rozvíjať vedecká práca a výučba botanických disciplín v rámci katedry biológie. Po ukončení výstavby budovy Botanickej záhrady UPJŠ na Mánesovej ulici bola zriadená samostatná Katedra botaniky (1968 - 1972). Jej vedúcim bol Doc. RNDr. Jozef Rácz, CSc. Odbornými asistentmi boli Ing. A. Vojtuň, Ing. Štefan Kocúrik, CSc., Mgr. Viera Černá, Mgr. Jolana Halásová a asistentom RNDr. Miroslav Repčák. Nosným výskumným programom katedry bola čiastková úloha v rámci medzinárodného programu „Človek a biosféra“ s názvom „Štúdium produkcie a kvality biomasy riasy Scenedesmus quadricauda“. Floristický výskum sa orientoval na Slovenský kras. Členovia katedry učili všetky botanické predmety pre učiteľstvo biológie (Anatómia a morfológia rastlín, Systematika nižších rastlín, Systematika vyšších rastlín, Fyziológia rastlín, Geobotanika, Školské pokusy z botaniky, časť predmetu Didaktika biológie, Terénne cvičenia z botaniky a geobotaniky). V tom čase sa veľa úsilia venovalo zariaďovaniu výskumných laboratórií a  praktikárni fyziológie rastlín a botaniky a herbára.

V ďalšom období boli rastlinní fyziológovia a botanici začlenení do Katedry špeciálnej biológie (1972 – 1990). Jej vedúcim bol Prof. RNDr. Róbert Hončariv, CSc. Táto katedra mala nosný výskumný program zameraný na produkciu liečivých rastlín pre Slovakofarmu, n.p. súčasť VHJ Spofa v štátnych plánoch technického rozvoja (3 projekty). Rozvinula sa tiež spolupráca s poľnohospodárskymi družstvami pri realizácii výsledkov agrotechnického výskumu a šľachtenia liečivých rastlín. Získalo sa 5 autorských osvedčení na technológie k spracovaniu liečivých rastlín a novošľachtence. Základný výskum naväzoval na hlavný program v oblasti sekundárneho metabolizmu rastlín. Vo výučbe popri dvojodborovom učiteľskom programe sa od roku 1979 otvorilo zameranie fyziológia rastlín v rámci jednoodborového štúdia biológie podľa celoštátnych učebných plánov. Vo vedeckej príprave jej učiteľov bola podstatná spolupráca s Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave, zvlášť katedrou fyziológie rastlín.

Katedra experimentálnej botaniky a genetiky (1990 – 2002) pokračovala vo vzdelávacích aktivitách v učiteľských študijných programoch a jednoodborovom programe Fyziológie rastlín. Výskum liečivých rastlín pod vedením RNDr. Petra Černaja, CSc. sa sústredil na realizáciu získaných výsledkov, pestovanie novovyšľachtených odrôd, riešenie niektorých otázok agrotechník liečivých rastlín. Riešili sa 3 projekty MH SR a 3 zahraničné projekty v spolupráci s VULM v Modre. Získalo sa 9 ďalších autorských osvedčení. Na tejto katedre bolo zriadené samostatné oddelenie fyziológie rastlín a botaniky (vedúci doc. RNDr. Miroslav Repčák, CSc.). V tomto období sa vedecká práca vo väčšom rozsahu sústredila na základný výskum v problematike sekundárneho metabolizmu a taxonómie rastlín (5 projektov GAV a Vega).

V roku 2002 bol zriadený Ústav biologických a ekologických vied, ktorého súčasťou je Katedra botaniky. 

V roku 2013 sa v Košiciach bude konať 13. konferencia experimentálnej biológie rastlín.

Sme aj na FB.