Akademické pracoviská ÚBEV

KATEDRA BOTANIKY


Katedra bunkovej biológie

Katedra fyziológie živočíchov

Katedra genetiky

Katedra zoológie

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie


Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>
KATEDRA BOTANIKY - ŠTÚDIUM

Na bakalárskych študijných programoch biológie a ekológie sa učitelia katedry podieľajú výučbou povinných predmetov Všeobecná botanika, Botanika I (Systematika nižších rastlín), Botanika II (Systematika cievnatých rastlín), Fyziológia rastlín a vedením záverečných prác.

Katedra garantuje magisterský študijný program Botanika a fyziológia rastlín, v ktorom učitelia katedry vyučujú povinné predmety: Taxonómia rastlín, Metabolizmus rastlín, Fyziológia rastu a vývinu rastlín, Evolučná biológia a Ekológia rastlín. Povinne voliteľnými a výberovými predmety v tomto a v ďalších študijných programoch sú Fytogeografia, Minerálna výživa rastlín, Embryológia rastlín, Stresová fyziológia rastlín, Biológia rastlinných symbióz, Liečivé rastliny, Seminár z fyziológie rastlín a Seminár z botaniky.

V doktorandskom študijnom programe Fyziológia rastlín sú to disciplíny: Vybrané kapitoly z fyziológie rastlín, Ekofyziológia rastlín, Reprodukčná biológia rastlín a Sekundárny metabolizmus.

Učebné texty pre bakalárske študijné programy:

Bačkor Martin, Systematika nižších rastlín I. : sinice - riasy - slizovky. Košice, UPJŠ 2007. 140 s. – ISBN 978-80-7097-673-9.

Bačkor Martin Systematika nižších rastlín II. : huby - lišajníky - machorasty. Košice, UPJŠ  2007. 130 s. – ISBN 978-80-7097-674-6.

Mártonfi Pavol, Systematika cievnatých rastlín. 3. vydanie. Košice, UPJŠ 2007. 220 s. - ISBN 978-80-7097-694-4.

Masarovičová Elena, Repčák Miroslav et al. Fyziológia rastlín. 2. doplnené vydanie. Bratislava, Vyd. UK 2008. 308 s. ISBN 978-80-223-2470-0.

Paľove-Balang Peter, Príjem a transport minerálnych látok v rastlinách. Košice, UPJŠ 2012. 48 s. - ISBN 978-80-7097-651-8.

Repčák Miroslav, Bačkor Martin, Kováčik Jozef, Eliašová Adriana, Paľove-Balang Peter, Návody na cvičenia z fyziológie rastlín.
3. prepracované vydanie. Košice, UPJŠ 2009. 86 s. –ISBN 978-80-7097-705-7

Kováčik Jozef, Stresová fyziológia rastlín. Návody na cvičenia. Košice, UPJŠ 2012. 50 s. ISBN 978-80-7097-65941-9.