Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


KATEDRA BUNKOVEJ BIOLÓGIE

Katedra fyziológie živočíchov

Katedra genetiky

Katedra zoológie

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie


Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>
KATEDRA BUNKOVEJ BIOLÓGIE

Katedra Bunkovej biológie je súčasťou Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorý bol  kreovaný v roku 2002 na báze predtým existujúcich biologických katedier. Katedra vznikla transformáciou z Katedry bunkovej a molekulovej biológie a pokračuje v zabezpečovaní výučby základných disciplín študijného odboru biológia na bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia, medziodborového štúdia B-X a magisterského učiteľského štúdia, ako aj ďalších špecializovaných predmetov.

Výskum sa postupne orientoval viacerými smermi, okrem štúdia karcinogenézy a experimentálnej prevencie a liečby nádorov sa rozšíril o sledovanie a objasňovanie procesov vývoja miechy s koncentráciou sa na gliu a ependýmové tkanivo a o program v oblasti fetálnej medicíny, objasňovanie molekulových a bunkových mechanizmov zapojených do patogenézy malformácií a vývinových porúch cicavčích embryí a plodov.

Vybudované bolo laboratórium plastinácie.