Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


KATEDRA BUNKOVEJ BIOLÓGIE

Katedra fyziológie živočíchov

Katedra genetiky

Katedra zoológie

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie


Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>
KATEDRA BUNKOVEJ BIOLÓGIE

PROJEKTY
Agentúra na podporu výskumu a vývoja APVV:

Názov projektu: Hypericín: biotechnológia, signalóm, fotodynamická terapia
Program: APVV-0040-10
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
Doba trvania: 01.05.2011 - 31.10.2014
Spoluriešitelia:
Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
Ústav experimentálnej onkológie SAV

Viac: Cieľom projektu je komplexný výskum Hypericum spp. v podmienkach in vitro zameraný na genetické aspekty biosyntézy bioaktívnych látok s  protinádorovým účinkom, predovšetkým hypericínu s perspektívou návrhu biotechnologickej alternatívy produkcie. Nadväzujúce etapy štúdia budú zamerané na určenie potenciálneho genotoxického efektu fotoaktivovaného hypericínu a jeho prekurzora emodínu na prokaryotických a eukaryotických modelových systémoch. Druhým cieľom bude pokračovanie doterajšieho štúdia využitia hypericínu ako fotosenzibilizátora vo fotodynamickej terapii nádorov. Keďže zvýšená odolnosť nádorových buniek voči terapii môže byť spôsobená nízkou dostupnosťou liečiva, ako aj potlačením citlivosti nádorovej bunky voči stresu, či dereguláciou mechanizmu programovanej bunkovej smrti, zameriame sa na identifikáciu kľúčových molekulárnych dráh a transportných systémov zodpovedných za determináciu odpovede nádorových buniek voči PDT s ohľadom na navodenie bunkovej smrti alebo prežívanie/rezistenciu. Našou snahou bude riešiť problém účinnosti PDT a vzniku rezistencie komplexne s úmyslom prevencie a/alebo potlačenia negatívnych efektov pomocou cielenej farmakologickej intervencie.

Názov projektu: Modulácia bunkových signálnych dráh pre cielenú nádorovú terapiu
Program: LPP-0062-09
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
Doba trvania: 01.09.2009 - 31.8.2013

Viac: Viaceré štúdie preukázali existenciu funkčných receptorov pre Epo (EpoR) aj na nádorových bunkách a dokázali, že Epo môže priamo stimulovať prežívanie, rast a proliferáciu malígnych buniek. Prítomnosť Epo a EpoR bola výraznejšia v hypoxických oblastiach nádoru pričom endogénny erytropoetín by mohol viesť ku zvýšeniu angiogenézy, buď priamym mitogénnym vplyvom respektíve prostredníctvom ďalších angiogénnych cytokínov indukovaných hypoxiou. Cieľom tejto časti projektu je objasnenie úlohy endogenného erytropoetínu v angiogenéze ľudských ovariálnych adenokarcinómových buniek in vitro.
Úlohu kaspáz na protinádorovom účinku fotodynamickej terapie s hypericínom v dôsledku apoptickej smrti nádorových buniek potvrdzujú mnohé štúdie. Mechanizmus apoptózy však môže byť realizovaný aj signálnymi dráhami nezávislými na kaspázach, prípadne ich prepojením. Proces apoptózy je väčšinou chápaný ako dej spojený s masívnou aktiváciou kaspáz a efektorové dráhy nezávislé na kaspázach zostávajú stále v pozadí, pričom najnovšie štúdie odhaľujú ich možný terapeutický potenciál v nádorovej terapii. Vzhľadom k tomu, že mechanizmus apoptickej odpovede nádorovej bunky na fotodynamický stres spôsobený hypericínom nie je objasnený ani v súvislosti s nekaspázovými dráhami, ani v spojení so sfingomyelinázami a ceramidom, cieľom tejto časti zámeru je charakterizovať práve tieto možnosti apoptickej signalizácie indukovanej v nádorovej bunke fotodynamickou terapiou s hypericínom.

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA):

Názov: Charakterizovanie vybraných parametrov exogénnych markerov S-fázy bunkového cyklu v "in vivo" a "in vitro" podmienkach
Program: VEGA 1/0322/11
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Juraj Ševc, PhD.
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013

Viac: 5-bromo-2-deoxyuridín (BrdU) je syntetický analóg tymidínu a predstavuje najčastejšie používaný marker proliferácie v neurobiologickom výskume a pri sledovaní vývinových a regeneračných procesov. Jeho použitie so sebou prináša niekoľko kritických bodov, ktoré môžu ovplyvniť proliferačnú aktivitu skúmanej populácie buniek, ako aj interpretáciu získaných výsledkov. Naproti tomu, 5-etynyl-2-deoxyuridín (EdU) predstavuje reprezentanta novšej generácie analógov tymidínu, ktorý ešte nie je veľmi rozšírený. Existujú však indície, že v porovnaní s BrdU je použitie EdU jednoduchšie, rýchlejšie a šetrnejšie ku vyšetrovanému tkanivu. Cieľom predkladaného projektu je charakterizácia a porovnanie vybraných vlastností BrdU a EdU za účelom poskytnutia  optimálneho a efektívneho nástroja na identifikáciu proliferujúcich buniek, alebo na označenie populácie buniek v čase svojho vzniku pri sledovaní ich ďalšieho osudu počas dlhších časových periód.   

Názov projektu: Typizácia ľudského erytropoetínového receptora v nádorovej a normálnej bunke
Program: VEGA 1/0733/12
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Peter Solár, PhD.
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2014

Viac: Výsledkom mnohých štúdií je popis biologických účinkov erytropoetínu aj mimo hematopoetického systému a navyše niektoré klinické štúdie už poukázali na škodlivé účinky tohto rekombinantného proteínu v prípade nádorových pacientov. Chýbajú však informácie, na základe ktorých by sme mohli na molekulovej úrovni charakterizovať receptor pre erytropoetín ako v nádorovej, tak aj v normálnej ľudskej bunke. Cieľom našej štúdie je preto určiť presnú lokalitu receptora pre erytropoetín, analyzovať jeho funkciu a pomocou MALDI-TOF/MS sekvenovania popísať receptorové izotypy nachádzajúce sa v ľudských ovariálnych adenokarcinómových bunkách a v ľudských endotelových bunkách HUVEC.

Názov projektu: Nekaspázové signálne dráhy v programovanej smrti nádorovej bunky a dopad aktivity ABC-transportných
systémov na potenciálny vznik bunkovej rezistencie po fotocytotoxickom účinku hypericínu
Program:VEGA 1/0626/11
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
Doba trvania: 01.01.2011 - 31.12.2014

Viac: Protinádorový účinok mnohých úspešných terapeutických postupov (chemoterapie, imunoterapie, fotodynamickej terapie) spočíva v schopnosti indukovať programovanú bunkovú smrť – apoptózu. Je zrejmé, že pochopenie molekulových dejov spojených s bunkovou smrťou a využitie poznatkov o regulácii bunkových signálnych dráh môže poskytnúť nové možnosti pre racionálnu terapiu a tiež pre vývoj nových liečiv.
Zvýšená aktivita ABC transportných systémov sa dáva do súvisu s tzv. mnohopočetnou liekovou rezistenciou, ktorá môže mať priamo za následok zlyhanie terapie. Keďže hypericín by na základe našich nedávnych výsledkov mohol byť substrátom pre transportné systémy, efektivita fotodynamickej terapie môže podliehať ich negatívnemu vplyvu. Cieľom predkladaného projektu je snaha hlbšie pochopiť mechanizmy bunkovej smrti po fotodynamickej terapii s hypericínom s ohľadom na racionalizáciu terapie. Keďže každý terapeutický zásah závisí od dostupnosti liečiva, ABC-transportéry sú cieľom pre riešenie klinických komplikácií.

Názov projektu: Vyšetrenie procesov proliferácie, transformácie a interakcií buniek miechy potkana a ich migrácia
v perinatálnom období vývoja
Program: VEGA 1/0967/12
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Zuzana Daxnerová, CSc.
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2015

Viac: Napriek intenzívnej proliferácii vo výstelke centrálneho kanála miechy, ktorá indikuje prítomnosť postnatálnej vlny gliogenézy, neboli dosiaľ tieto procesy zmapované a osud a funkcia novovzniknutých buniek ostáva neznáma. Viaceré nejasnosti v gliogenéze miechy potkana, hlavne v neskorej embryonálnej, ako aj skorej postnatálnej fáze, a ešte menej preskúmané procesy vývinu a zdrojových bunkových populácií spinálnych ganglií (Schwannových buniek a satelitových buniek), sú podnetom zaujímať sa o osud roliferujúcich buniek vo výstelke CK v postnatálnej fáze. Cieľom predkladaného projektu je detailné preskúmanie jednotlivých typov gliových buniek, ktoré vznikajú vo výstelke centrálneho kanála počas perinatálneho obdobia a dôkladné vyšetrenie migračného potenciálu týchto buniek nielen v rámci miechy, ale aj okolitých štruktúr, ako sú pia mater, spinálne gangliá, či periférny nervový systém vo všeobecnosti.