Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


KATEDRA BUNKOVEJ BIOLÓGIE

Katedra fyziológie živočíchov

Katedra genetiky

Katedra zoológie

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie


Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>
KATEDRA BUNKOVEJ BIOLÓGIE

Informácie o štúdiu

Katedra zabezpečuje výučbu v troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania.

Na bakalárskom stupni zabezpečujeme povinné predmety: Cytológia, Anatómia človeka, Histológia, Mikrobiológia a Molekulová biológia, na magisterskom stupni: Cytopatológia, Molekulové základy ontogenetického vývinu,  Aplikovaná embryológia.

Podieľame sa aj na výučbe ďalších špecializovaných predmetov: Experimentálne techniky v biológii, Úvod do génových manipulácií, Génové manipulácie, Metódy svetelnej a elektrónovej mikroskopie, Embryológia živočíchov, Úvod do prietokovej cytometrie, Analytická cytometria, Bioetika, Neuroanatómia.

Doc. RNDr. Zuzana Daxnerová, CSc. >>>
garantuje bakalársky študijný program
Biológia

Prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. >>>
garantuje doktorandský študijný program
Molekulová cytológia

Oznamy pre študentov: 
Témy záverečných prác
bakalárske:
magisterské:

Témy doktorandského štúdia:
Rozvrh KBB - Smernica o základných náležitostiach záverečných prác.
http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/zaverecne-prace/

Učebné texty pre študijné programy /http://unibook.upjs.sk/:
Kleban Ján, Mikeš Jaromír, Fedoročko Peter: Cytológia, pracovný zošit na praktické cvičenia. Košice UPJŠ, 2009, 71 s.,
ISBN 978-80-7097-757-6

Miklošová Mária: Anatómia. Košice  UPJŠ, 2011, 328 s., ISBN 9788070978764

Miklošová Mária: Repetitorium anatómie. Košice, Equilibria, 2011,  ISBN 9788089284818

Miklošová Mária: Anatómia človeka pre poslucháčov Prírodovedeckej fakulty Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach.
Košice UPJŠ, 2006, 322 s. - ISBN 80-7097-619-5

Daxnerová Zuzana, Ševc Juraj: Pracovný zošit na cvičenia z histológie. Košice, UPJŠ 2008, 55 s. ISBN 978-80-7097-728-6

Mišúrová Eva, Daxnerová Zuzana: Molekulovo-biologické základy ontogenetického vývinu.Košice UPJŠ, 2004, 98 s.
ISBN 80-7097-547-4

Fedoročko Peter a kol.: Úvod do experimentálnej techniky v biológii. Košice, UPJŠ, 2007, 138 s. ISBN 978-80-7097-670-8

Fedoročko Peter: Základy experimentálnej hematológie. Košice, UPJŠ, 2007, 108 s. ISBN 978-80-7097-684-5