Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


KATEDRA BUNKOVEJ BIOLÓGIE

Katedra fyziológie živočíchov

Katedra genetiky

Katedra zoológie

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie


Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>
KATEDRA BUNKOVEJ BIOLÓGIE

Zameranie
Výskumné témy, ktoré sa riešia na našej katedre sú v nasledovných oblastiach

Fotodynamická terapia:

Výskum je zameraný predovšetkým na experimentálnu onkológiu. V oblasti fotodynamickej terapie s hypericínom sa realizuje v rámci viacerých vedeckých projektov, ktoré sú zamerané na štúdium podielu nekaspázových signálnych molekúl na programovanej bunkovej smrti indukovanej fotodynamickou terapiou s hypericínom (HY-PDT), určenie dopadu indukcie/modulácie ABC transportných systémov na efektivitu rôznych chemoterapeutík a vplyv inhibítorov histónových deacetyláz na efektivitu HY-PDT. Výskum v oblasti erytropoetínoveho receptora (EpoR) je zameraný na molekulovú charakterizáciu EpoR v nádorovej, ale aj v normálnej ľudskej bunke, hlavne na určenie presnej lokality EpoR, analýzu jeho funkcie a popis EpoR izotypov.

Vývojové procesy v mieche:

Výskum je zameraný na vývin nervového systému pomocou histologických, imunohistochemických a elektrónovomikroskopických metód. Na modelovom organizme laboratórneho potkana skúmame vývinové procesy, ktoré stoja za produkciou, migráciou a vzájomnými interakciami jednotlivých typov nervových a gliových buniek vo vyvíjajúcej sa mieche a priľahlých štruktúrach v druhej polovici intrauterinného vývinu, počas prvých postnatálnych týždňov života a v dospelosti. Časť výskumu je orientovaná na charakterizáciu viacerých aspektov spojených s podávaním markera S-fázy bunkového cyklu – 5-bromo-2-deoxyuridínu hlodavcom najčastejšie používaným experimentálnym zvieratám v neurobiologickom výskume (laboratórny potkan, laboratórna myš).  

Základné experimentálne vybavenie (pozri fotogalériu)

Laboratórium bunkových kultúr

Laboratórium slúži na základnú prácu s bunkovými kultúrami a vykonávanie jednotlivých experimentov. Nachádzajú sa tu laminárne flowboxy, CO2inkubátory, zariadenie na aktiváciu hypericínu a rôzne iné prístroje potrebné k práci s bunkovými kultúrami.

Laboratórium molekulovej biológie

Laboratórium slúži na detekciu rôznych parametrov za použitia rozličných molekulárno-biologických metód ako napr. PCR, western blot, detekcia absorbancie, chemiluminiscencie a fluorescencie, čipová kapilárna elektroforéza a pod.

Laboratórium analytickej cytometrie

Laboratórium je vybavené prietokovým cytometrom FACSCalibur BD a sortrom FACSAria BD, ktorý umožňuje multiparametrickú analýzu fluorescencie rôznych častíc (najčastejšie buniek) pripravených v suspenzii a ich následné delenie na samostatné populácie na základe ľubovoľnej kombinácie analyzovaných parametrov. Takto je možné analyzovať a izolovať aj vzácne sa vyskytujúce elementy ako napr. kmeňové bunky, nádorové a nenádorové bunky a pod.

Súčasťou laboratória je aj fluorescenčný mikroskop DMI 6000 B (Leica) s mikromanipulátorom a kultivačnou komôrkou pre zber dát zo živých buniek a ďalej konfokálny mikroskop Leica TCS SP5 X, ktorý je určený na trojrozmernú mikroskopickú analýzu a sledovanie dynamických zmien v čase v bunkách a tkanivách s možnosťou fluorescenčnej spektrálnej analýzy. Medzi štandardné aplikácie tohto zariadenia patrí subcelulárna lokalizácia rôznych proteínov, štruktúrne zmeny bunkových organel, zmeny fyziologických parametrov bunky ako sú pH, mitochondriálny potenciál, hladina Ca2+ a pod.

Laboratórium imunohistochémie

Laboratórium je zariadené infraštruktúrou, ktorá umožňuje vykonávať imunohistochemické vyšetrenia a slúži na spracovanie tkanív pre svetelnú, fluorescenčnú a konfokálnu mikroskopiu. Rezy sa pripravujú na mikrotóme a na kryotóme a súčasťou laboratória je svetelný mikroskop s kamerou a programom na morfometrické vyhodnocovanie preparátov.

Laboratórium plastinácie

Laboratórium plastinácie slúži na prípravu plastinátov pre edukačné  vedecké účely. Disponuje technologickým vybavením: fixačným systémom, dehydratačnou a impregnačnou jednotkou a vytvrdzovacou komorou.

Unikátne laboratórne prístroje >>>