Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


Katedra bunkovej biológie

KATEDRA FYZIOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV

Katedra genetiky

Katedra zoológie

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie

Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>

KATEDRA FYZIOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV

Katedra fyziológie živočíchov, je jednou z akademických pracovísk Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ (UBEV) vznikla r. 2002 z pôvodnej Katedry fyziológie živočíchov a človeka (vedúci katedry: prof. MUDr. Ivan Ahlers, DrSc.) po integrácii biologických katedier do novozniknutého UBEV.
Vedúcim katedry sa stal prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc., ktorý túto funkciu zastáva dodnes.

Ako výskumné zameranie dostala do vienka výskum účinkov ionizujúceho žiarenia na sacharidový a lipidový metabolizmus a na niektoré parametre správania u cicavcov, ktoré malo na katedre už dlhoročnú tradíciu, ako aj oblasť výskumu svetelnej i mimosvetelnej synchronizácie cirkadiánnych rytmov metabolizmu a správania u modelových zvierat.

Ťažisko výskumu sa neskôr prenieslo do oblasti experimentálnej onkológie pri výskume možností chemoprevencie mamárnej karcinogenézy s využitím melatonínu i ďalších syntetických i prírodných látok s predpokladaným preventívnym účinkom. Výskum účinkov žiarenia na správanie sa zameral na skúmanie účinkov veľmi nízkych dávok gamma-lúčov aplikovaných počas embryonálneho vývinu na emocionálne a kognitívne parametre správania v dospelosti. Zavedenie imunohistochemických metód umožnilo sledovanie zmien novotvorby neurónov v hipokampálnej oblasti mozgu ožiarených zvierat.

Na katedre sa úspešne rozvíja aj výskum terénnej etológie a ekológie plazov. Tento výskum sa zameriava na správanie plazov v ich prirodzenom prostredí, ale i na štúdium druhového, štadiálneho a kvantitatívneho zastúpenia ektoparazitov na plazoch. Praktický význam má zistenie úlohy plazov ako rezervoárov ektoparazitmi prenášaných patogénov (borélie, anaplazmy, krvné parazity a pod.) a sledovanie možného ovplyvnenia správania hostiteľa parazitmi.