Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


Katedra bunkovej biológie

KATEDRA FYZIOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV

Katedra genetiky

Katedra zoológie

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie

Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>

KATEDRA FYZIOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV

Katedra fyziológie živočíchov je jednou z akademických pracovísk Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ (UBEV) vznikla r. 2002 z pôvodnej Katedry fyziológie živočíchov a človeka (vedúci katedry: prof. MUDr. Ivan Ahlers, DrSc.) po integrácii biologických katedier do novozniknutého UBEV. Vedúcim katedry sa stal prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc., ktorý túto funkciu zastáva dodnes.

Výskum katedry sa spočiatku orientoval na sledovanie účinkov ionizujúceho žiarenia na živý organizmus a dal vznik dvom pracovným skupinám: neurológom a onkológom. Postupne sa výskum neurogenézy, zmenenej vplyvom nízkych dávok ionizujúceho žiarenia, rozšíril o štúdium možností pre- a postkonditioningu dávkami ionizujúceho žiarenia pri ochrane mozgových buniek voči účinkom akútnej hypoxie. Pracovná skupina onkológov sa zaoberá štúdiom preventívneho potenciálu rôznych prírodných a syntetických látok v procese chemicky indukovanej mamárnej karcinogenézy potkanov. Okrem toho na katedre plne funguje vedecký výskum etologickej skupiny, zameranej prevažne na správanie plazov v ich prirodzenom prostredí, ale i na štúdium druhového, štadiálneho a kvantitatívneho zastúpenia ektoparazitov na plazoch ako aj zisteniu úlohy plazov ako rezervoárov ektoparazitmi prenášaných patogénov (borélie, anaplazmy, krvné parazity a pod.).