Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


Katedra bunkovej biológie

KATEDRA FYZIOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV

Katedra genetiky

Katedra zoológie

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie

Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>

KATEDRA FYZIOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV

PROJEKTY

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA):

Názov: Hippokampálna neurogenéza a depresia: ovplyvnenie podávaním melatonínu.

Program: VEGA MŠ SR č. 1/0292/12
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc.
Doba trvania: 2012-2014

Krátka anotácia: Depresie predstavujú jednu z najčastejších psychiatrických ochorení vo svete i na Slovensku, končiace často samovraždou. Ako o jednom z možných kauzálnych mechanizmov vzniku depresií sa uvažuje aj o znížení intenzity neurogenézy v hippokampe u dospelého človeka. Cieľom projektu je overiť túto hypotézu na animálnom modeli. V projekte budú použité ožiarené gravidné samice, čo spôsobí v mozgu plodu pretrvávajúce potlačenie neurogenézy. Ďalším cieľom projektu bude zistiť, či je možné ovplyvniť úrovne neurogenézy antioxidantami.

Názov: Protinádorové vlastnosti probiotík, prebiotík amelatonínu v experimentálnych modeloch rakoviny prsníka.

Program: VEGA MŠ SR č. 1/0207/12
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Monika Kassayová, CSc.
Doba trvania: 2012-2014

Krátka anotácia: Najčastejšou príčinou úmrtia na nádorové ochorenia u žien je rakovina prsníka, a to aj napriek pokroku, ktorý bol v ostatných desaťročiach dosiahnutý v prevencii, diagnostike a liečbe tohto ochorenia. Jednou z nových, perspektívnych metód prevencie je aplikácia probiotických kmeňov baktérií, ktorých protinádorová aktivita bola zatiaľ potvrdená v karcinogenéze hrubého čreva a konečníka. Účinok probiotík môže byť posilnený kombinovanou aplikáciou s prebiotikom – vlákninou (nestráviteľnými oligo- a polysacharidmi), ktorú probiotické baktérie využívajú na urýchlenie rastu. Cieľom projektu je štúdium antineoplastického potenciálu probiotika – kmeňa Lactobacillus plantarum – aplikovaného samostatne a v kombinácii s prebiotikom resp. s ďalšou známou onkostatickou látkou – melatonínom v rôznych modeloch experimentálnej rakoviny prsníka.

Názov: Vplyv podávania metformínu, pioglitazónu a melatonínu v mamárnej karcinogenéze in vivo.

Program: VEGA MŠ SR č. 1/0153/13
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bianka Bojková, PhD.
Doba trvania: 2013-2016

Krátka anotácia: Cieľom projektu je vyhodnotiť účinok perorálnych antidiabetík metformínu, pioglitazónu a pineálneho hormónu melatonínu, podávaných samostatne a v kombinácii, na proliferáciu mamárnych tumorov in vivo. Mamárna karcinogenéza bude indukovaná podaním chemokarcinogénu samiciam potkanov kmeňa Sprague-Dawley. V projekte bude sledovaný vplyv chemoprevenívnych látok a vysokotukovej diéty na parametre nádorového rastu, patohistologický profil mamárnych nádorov, odozva vybraných markerov bunkovej proliferácie, apoptózy, angiogenézy a vybraných cytokínov. Budú vyhodnotené aj vybrané parametre metabolizmu lipidov, sacharidov a ich regulátorov a peroxidácie lipidov.

Vnútorný vedecký grantový systém Univerzity Pavla Jozefa Šafárika pre mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme doktorandského štúdia (univerzitný a fakultný VVGS)

Názov: Imunomodulačné vlastnosti resveratrolu v rakovine prsnej žľazy potkanov.

Program: R VVGS UPJŠ
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Terézia Kisková, PhD.
Doba trvania: 2013-2014

Krátka anotácia: Rakovina prsníka je najčastejším nádorovým ochorením žien vo svete. Prírodné látky majú potenciál ovplyvniť mnohé bunkové procesy, vrátane imunitných dráh, s výsledkom zablokovať proces karcinogenézy. Jednou z týchto látok je aj resveratrol (RES), polyfenol s dokázanými protizápalovými, imunomodulačnými a antikarcinogénnymi účinkami. Cieľom projektu je sledovať imunomodulačné pôsobenie RES v procese chemicky indukovanej mamárnej karcinogenézy samíc potkanov Sprague-Dawley. Podobne ako v prípade RES, aj aktivita a činnosť imunitného systému (IS) sa významne menia v závislosti od cirkadiánneho rytmu a ich pôsobenie je účinnejšie v tmavej fáze dňa. RES by tak mohol predstavovať vhodného kandidáta pre imunoterapiu, v rámci ktorej by významným spôsobom stimuloval vlastný IS k ešte účinnejšej a efektívnejšej obrane proti rakovinovým bunkám. V pokuse bude hlavný dôraz kladený na analýzu vybraných pro- a protizápalových cytokínov/chemokínov pomocou Multiplex ELISA kitov.

Názov: Vplyv vektormi prenášaných patogénov na termoreguláciu a behaviorálne zmeny u jašteríc rodu Lacerta.

Program: F VVGS UPJŠ
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Adriana Hižňanová
Doba trvania: 2013-2014

Krátka anotácia: Parazity majú vplyv na mnohé ekologické a behaviorálne aspekty života jedinca a populácie. Problematika parazitickej manipulácie je aktuálnou témou mnohých štúdií. Spektrum hostiteľov a parazitov je nesmierne rozsiahle a interakcie medzi nimi stále nie sú dostatočne preštudované. Manipulácia hostiteľa je sofistikovaným výsledkom evolúcie parazitov. Naše čiastkové výsledky jednoznačne poukazujú na to, že takéto zmeny existujú. Anaplazmou infikované jašterice mali v porovnaní s neinfikovanými oveľa vyššiu mobilitu. Z takejto zmeny môže patogén benefitovať vyššou pravdepodobnosťou prenosu. Taktiež je potrebné preštudovať zmeny termoregulačného správania jašteríc, ktorým dokážu redukovať infekciu, poprípade patogén môže manipulovať plazom, tak aby mu boli zabezpečené čo najoptimálnejšie podmienky. V tomto projekte by sme chceli zistiť ako vplývajú patogény na termoreguláciu, motoriku a preferenciu mikrohabitatu jašteríc rodu Lacerta. Cieľom tohto projektu je pomocou behaviorálnch testov zistiť vplyv kliešťami prenášaných patogénov ako aj krvných parazitov na jašterice rodu Lacerta . Porovnávané bude správanie neinfikovaných a infikovaných jedincov v štandardných etologických experimantálnych zariadeniach inštalovaných priamo v teréne. Zároveň budú sledované zmeny termoregulačného správania, ktoré má podstatný vplyv na rozmnožovanie patogénov.

Názov: Vplyv cirkadiánneho rytmu na biologický účinok resveratrolu v procese mamárnej karcinogenézy

Program: F VVGS UPJŠ
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Terézia Kisková, PhD.
Doba trvania: 2013-2014

Krátka anotácia: Rakovina prsníka je najčastejším nádorovým ochorením žien vo svete. Resveratrol je látkou s dokázanými preventívnymi a antikarcinogénnymi účinkami, avšak tieto vlastnosti sa doposiaľ zdajú byť výrazne časovo a dávkovo závislé. Cieľom projektu je sledovať pôsobenie resveratrolu podávaného v tmavej časti dňa s následnou analýzou jeho preventívneho a antioxidačného potenciálu v procese chemicky indukovanej mamárnej karcinogenézy samíc potkanov Sprague-Dawley. Prevencia začne dva týždne pred podaním prvej dávky karcinogénu N-metyl-N-nitrozourey a potrvá do konca experimentu. V pokuse budú sledované základné parametre karcinogenézy (incidencia, latencia, frekvencia a objem nádorov), expresia estrogénových receptorov (imunohistochemické farbenie) a hladina reaktívnych foriem kyslíka (prietoková cytometria). Predpokladáme, že účinok resveratrolu podávaného v tmavej časti dňa bude mať signifikantne silnejšie protinádorové a antioxidačné účinky ako počas svetlej fázy dňa.