Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


Katedra bunkovej biológie

KATEDRA FYZIOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV

Katedra genetiky

Katedra zoológie

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie

Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>

KATEDRA FYZIOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV - ŠTÚDIUM

FYZIOLÓGIA ŽIVOČÍCHOV
Prednášajúci: prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc., doc. RNDr. Monika Kassayová, CSc.
Cvičiaci: RNDr. Bianka Bojková, PhD., RNDr. Vlasta Demečková, PhD., RNDr. Peter Orendáš, PhD., RNDr. Terézia Kisková, PhD.,
RNDr. Natália Kokošová

Stručná osnova predmetu: Základné fyziologické pojmy. fyziológia krvi a krvotvorných orgánov. Fyziológia dýchania. Termoregulácia. Fyziológia srdcovo-cievneho systému. Fyziológia gastrointestinálneho traktu. Postavenie a funkcie pečene v organizme. Fyziológia výživy a energetický metabolizmus. Všeobecné vlastnosti vodivých a vzrušivých sústav. Funkcie periférneho a centrálneho nervového systému. Práca priečne pruhovaného a hladkého svalu. Funkcie jednotlivých zmyslových analyzátorov. Hormonálne regulácie. Fyziológia rozmnožovania. Fyziológia exkrécie.

EVOLUČNÁ BIOLÓGIA
Prednášajúci: prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc., prof. RNDr. Pavol Máronfi, PhD., prof. RNDr. Eva Čellárova, DrSc.

Stručná osnova predmetu: Základné otázky evolúcie živých organizmov. Historický pohľad: preddarwinovské názory na vznik  živých organizmov, Ch.Darwin a jeho prínos do evolučnej teórie, post-darwinovské trendy v evolučnej teórii, moderná syntéza. Vznik života na Zemi a evolúcia prvých organizmov. Elementárne činitele evolúcie: mutačný proces, populačné vlny, izolácia. Prirodzený  výber ako hybná sila evolúcie. Molekulová evolúcia. Evolúcia génov a genómov. Evolučné mechanizmy na úrovni populácií. Evolúcia reprodukčných systémov. Vznik adaptácií a ich klasifikácia. Koncepcia druhu. Problémy makroevolúcie: evolúcia funkcií a orgánov, evolúcia ontogenézy. Antropogenéza. Evolúcia rastlinnej diverzity. Reprodukčné stratégie rastlín, sexualita, asexualita a evolúcia. Makroevolúcia a mikroevolúcia. Typy speciácie. Alopatrická speciácia. Sympatrická speciácia. Fyletická speciácia. Extinkcie. Evolučné trendy zelených rastlín. Medzníky evolúcie živočíchov. Antropogenéza.

ETOLÓGIA
Prednášajúci: RNDr. Igor Majláth, PhD.
Cvičiaci: RNDr. Terézia Kisková, PhD., RNDr. Natália Kokošová, RNDr. Monika Balogová, Mgr. Adriana Hižňanová

Stručná osnova predmetu: História a rozvoj etológie v systéme prírodných vied. Metodológia etológie. Vrodené správanie a jeho formy. Najjednoduchšie formy učenia - podmieňovanie a inštrumentálne učenie. Vyššie formy učenia. Vzťahy medzi vrodeným správaním a učením. Sociálne správanie zvierat. Sexuálne správanie. Hravé správanie. Biologické rytmy v správaní živočíchov. Migrácia živočíchov. Komunikačné systémy zvierat. Emócie. Agresia v správaní zvierat a človeka. Abnormálne prejavy správania.

EKOFYZIOLÓGIA ŽIVOČÍCHOV A ČLOVEKA
Prednášajúci: RNDr. Bianka Bojková, PhD.
Cvičiaci: RNDr. Bianka Bojková, PhD.

Stručná osnova predmetu: Faktory vonkajšieho prostredia - rozdelenie. Stresová reakcia, všeobecný adaptačný syndróm. Patologické deformácie adaptačných procesov - všeobecné príznaky chorobných procesov. Adaptácie na vplyv faktorov vonkajšieho prostredia umožňujúcich život: adaptácie na zmeny v príjme potravy (hladovanie a nadvýživa), vplyv hypo- a hyperbarie, adaptácia na zvýšenú salinitu vody, vplyv gravitácie, vplyv vysokej a nízkej teploty, elektromagnetických polí, akustického vlnenia na živé organizmy. Xenobiotiká v pôde, vzduchu, vode, biotransformácia xenobiotík. Drogy a ich účinky na ľudský organizmus. Karcinogenéza, druhy karcinogénov, možnosti prevencie nádorových ochorení. Prióny.

NEUROFYZIOLÓGIA
Prednášajúci: RNDr. Ján Gálik, CSc.

Stručná osnova predmetu: Neurón ako základná funkčná jednotka nervového systému. Vznik pokojového membránového potenciálu, iónové kanály, iónové prúdy. Vznik a vedenie akčného potenciálu, nervové vlákna. Pojem synapsy, druhy synáps (chemické a elektrické). Excitácia a inhibícia na synapsách. Neurotransmittery a ich receptory. Zmyslové receptory. Senzorické a motorické funkcie nervového systému. Senzorické dráhy a mozgové centrá. Centrá pre riadenie motoriky v CNS. Monosynaptické a polysynaptické reflexy. Funkcie limbického systému. Asociačné funkcie CNS. Neurofyziológia zmyslov. Bioelektrické prejavy CNS a metódy ich registrácie.

CHRONOFYZIOLÓGIA
Prednášajúci: prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc.
Cvičiaci: prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc., RNDr. Natália Kokošová

Stručná osnova predmetu: Časová štruktúra fyziologických premenných u živočíchov a človeka. Základné pojmy a rozdelenie biologických rytmov. Význam biológie rytmov v evolúcii organizmov. Genetická podstata a molekulárne mechanizmy biologických hodín u živočíchov. Lokalizácie biologických hodín v bunke. Endogénna podstata biologických rytmov. Multioscilátorový systém organizmu. Význam cirkadiánnych a sezónnych rytmov pre život zvierat a človeka. Aplikácia poznatkov z chronofyziológie.

EXPERIMENTÁLNE METÓDY VO FYZIOLÓGII
Prednášajúci: RNDr. Ján Gálik, CSc.
Cvičiaci: RNDr. Ján Gálik, CSc.

Stručná osnova predmetu: Pokusné zviera, laboratórne zviera, biomodel. Základy chovu lab. zvierat. Biologické charakteristiky lab. najčastejšie používaných lab. zvierat. Genetika laboratórnych zvierat. Mikrobiologické kritériá chovu lab. zvierat. Vplyvy vnútorných a vonkajších faktorov na zdravotný stav a rektivitu zvieraťa: genetické danosti, pohlavie, sociálne a behaviorálne vplyvy, úloha svetla, vplyv sezóny roka, teploty a vlhkosti vzduchu. diéty, hluku a transportu. Plánovanie experimentov a bioštatistické závery.

BIOFARMAKOLÓGIA
Prednášajúci: RNDr. Peter Orendáš, PhD.
Cvičiaci: RNDr. Peter Orendáš, PhD.

Stručná osnova predmetu: Pojem, história, význam a rozdelenie biofarmakológie. Pojem liečiva, rozdelenie liekov a liekopis. Osud liečiva v organizme: absorpcia a distribúcia. Biotransformácia liečiva. Vylučovanie liečiv a časové priebehy hladín liekov. Chronofarmakológia. Farmakogenetika. Mechanizmus účinku liečiva na molekulárnej úrovni. Farmakón-receptorový komplex. Interakcie liekov.Chronické podávanie liekov. Vedľajšie účinky liečiv. Teratogénne a karcinogénne účinky liečiv. Vývoj a zavádzanie nových liekov.

BIOCHEMICKÉ LABORATÓRNE METÓDY VO FYZIOLÓGII
Prednášajúci: RNDr. Peter Orendáš, PhD.
Cvičiaci: RNDr. Peter Orendáš, PhD.

Stručná osnova predmetu: Základné biochemické metódy používané vo fyziologických a klinických biochemických laboratóriách - metódy stanovovania lipidov, peroxidov lipidov v sére a v tkanivách, stanovenie jednotlivých tried lipoproteínov v sére, stanovenie základných parametrov sacharidového metabolizmu a stanovenie glukokortikoidov v sére a nadobličkách potkana.

METABOLIZMUS BUNKY
Prednášajúci: doc. RNDr. Monika Kassayová, CSc.
Cvičiaci: doc. RNDr. Monika Kassayová, CSc.

Stručná osnova predmetu: Význam a úloha glycidov v živočíšnom organizme. Vrodené poruchy metabolizmu glycidov a lipidov u človeka. Metabolizmus lipidov. Úloha pečene u tukových tkanív v metabolizme lipidov. Metabolizmus plazmatických lipoproteínov a jeho poruchy. Cholesterol a ateroskleróza. Metabolizmus proteínov a jeho poruchy. Hospodárenie s vodou. Metabolizmus základných minerálnych prvkov organizmu. Fyziológia acidobázickej rovnováhy a jej regulačné mechanizmy v živočíšnom organizme. Metabolické regulácie. Topochémia metabolických dejov v organizme.

BIOLÓGIA DIEŤAŤA A DORASTU
Prednášajúci: doc. RNDr. Monika Kassayová, CSc.

Stručná osnova predmetu: Ontogenéza človeka. Vývin po narodení. Vekové osobitosti opornej a pohybovej, obehovej, dýchacej, tráviacej a močovej sústavy. Pohlavná sústava. Žľazy s vnútorným vylučovaním. Nervová sústava. Vekové špecifiká vzniku vybraných chorôb a závislostí na návykových látkach. Človek a životné prostredie.

IMUNOLÓGIA
Prednášajúci: RNDr. Vlasta Demečková, PhD.

Stručná osnova predmetu: Bunky a tkanivá lymfatického systému. Kooperácia medzi T a B bunkami a makrofágmi. Nešpecifická stimulácia lymfocytov. Vrodená imunita. Antigény a protilátky. Imunitná odpoveď. Komplement. Interakcia antigénu s protilátkou. Alergia a iné hypersenzitivity. Autoimunita a Transplantačná imunológia. Rakovina a imunitný systém, Vybrané ochorenia imunitného systému.

Cvičenie z imunológie
Cvičiaci: RNDr. Vlasta Demečková, PhD.

Stručná osnova predmetu: Praktické nacvičenie vybraných základných postupov v imunológii a získanie návykov pri práci v sterilných podmienkach imunologických laboratórií. Hlavným cieľom je praktické overenie teoretických vedomostí týkajúcich sa imunitnej reakcie organizmu na infekciu ako aj histofyziologické pozorovanie imunitných orgánov. Témy cvičení nadväzujú na prednášky.

Vybrané kapitoly z experimentálnej imunológie
Cvičiaci: RNDr. Vlasta Demečková, PhD.

Stručná osnova predmetu: Prietoková cytometria. Imunofenotypizácia leukocytov v diagnostike. Kryoprezervácia izolovaných buniek a bunkových línií. Metódy izolácie imunitných buniek. Enzýmová imunológia.

Vybrané kapitoly z herpetológie
Prednášajúci: RNDr. Igor Majláth, PhD.
Cvičiaci: RNDr. Igor Majláth, PhD., RNDr. Natália Kokošová, Mgr. Adriana Hižňanová

Stručná osnova predmetu: Systematický prehľad obojživelníkov a plazov so zoogeografickým zaradením na druhovej úrovni. Fylogenetický vývoj obojživelníkov a plazov. Charakteristika ekofyziologických a morfologických adaptácií. Adaptácie na významné abiotické a biotické faktory (potrava, substrát, teplota, voda a iné). Vybrané aspekty populačnej dynamiky niektorých skupín. Etologické prejavy obojživelníkov a plazov z porovnávacieho aspektu.

Ekologická etológia
Prednášajúci: RNDr. Igor Majláth, PhD.

Stručná osnova predmetu: Predmet sociálnej biológie (ekologickej etológie) a jeho vzťah k ostatným biologickým disciplínam. Evolúcia sociálneho správania jednotlivých skupín živočíchov a človeka. Stratégie vo vytváraním sociálnych vzťahov a skupín vo vzťahu k ekosystému. Interakcie vrodených základov správania a environmentálnych vplyvov. Výber vhodného sociálneho usporiadania, vhodného partnera, vhodného rozmnožovacieho a rodičovského prístupu. Súťaživosť indivíduí a pohlaví.

Parazitológia I.
Prednášajúci: RNDr. Viktória Majláthová, PhD.
Cvičiaci: RNDr. Igor Majláth, PhD.

Stručná osnova predmetu: Úvod do parazitológie, vznik vednej disciplíny a základná terminológia. Ekologické a fyziologické charakteristiky vzťahu parazit – hostiteľ. Najdôležitejšie skupiny parazitov ľudí a zvierat. Protozoológia, helmintológia, arachnoentomológia. Taxonomická klasifikácia, morfológia, formy a funkcie, životné cykly, klinické prejavy a patogenéza vybraných taxónov. Epidemiológia a transmisia parazitov.