Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


Katedra bunkovej biológie

KATEDRA FYZIOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV

Katedra genetiky

Katedra zoológie

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie

Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>

KATEDRA FYZIOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV - VÝSKUM

Výskum v oblasti neurofyziológie je zameraný na štúdium účinkov nízkych dávok ionizujúceho žiarenia, aplikovaných počas embryonálneho vývinu na vybrané druhy správania a úroveň neurogenézy v hippokampe dospelých potkanov, štúdium možností pre- a postkonditioningu dávkami ionizujúceho žiarenia pri ochrane mozgových buniek voči účinkom akútnej hypoxie. V súčasnej dobe sa výskum zameriava na štúdium účasti zníženej neurogenézy v hippokampe na patogenéze depresívnych ochorení.

V oblasti výskumu preventívneho potenciálu rôznych prírodných a syntetických látok v procese chemicky indukovanej mamárnej karcinogenézy potkanov sa sleduje vplyv vybraných látok jednak na makroskopické ukazovatele nádorov, ako sú počet, rozmiestnenie, veľkosť a ich objem, ale sleduje sa i expresia rôznych proteínov a receptorov v nádoroch a to na úrovni mRNA a samotného proteínu. Sleduje sa prítomnosť, koncentrácia, prípadne metabolity sledovanej látky v nádoroch a v krvi zvierat. Okrem toho sa sledujú metabolické a hormonálne účinky zvolených chemopreventívnych látok.

Vedecký výskum etologickej skupiny bol pôvodne zameraný prevažne na správanie plazov v ich prirodzenom prostredí. Štúdium sa začalo intenzívne venovať druhovému, štadiálnemu a kvantitatívnemu zastúpeniu ektoparazitov na plazoch ako aj zisteniu úlohy plazov ako rezervoárov ektoparazitmi prenášaných patogénov (borélie, anaplazmy, krvné parazity a pod.). V súčasnej dobe prebieha výskum zmien správania plazov pod vplyvom parazitov a nimi prenášaných patogénov.