Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


Katedra bunkovej biológie

Katedra fyziológie živočíchov

KATEDRA GENETIKY

Katedra zoológie

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie


Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>

KATEDRA GENETIKY

PROJEKTY

Názov projektu: Analýza transkriptómu Hypericum spp. pre identifikáciu kandidátnych génov biosyntézy bioaktívnych látok.
Program: APVV SK-CN-2015-0026
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc.
Doba trvania: 2016-2017

Názov projektu: Transkriptóm, metabolóm a signalóm bioaktívnych látok s protinádorovým účinkom v rode Hypericum
Program: APVV-14-0154
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc.
Doba trvania: 1.06.2015 - 31.06.2018

Viac: Projekt je zameraný sensu lato na objasnenie genetických aspektov biosyntézy sekundárnych metabolitov s cytotoxickými účinkami v zástupcoch rodu Hypericum na základe korelácie medzi transkriptomickými a metabolomickými dátami a ich lokalizáciou in situ, poznanie vzájomných synergických, prípadne antagonistických účinkov látok izolovaných z rastlín rodu Hypericum alebo ich derivátov a kombinácií s inými liečivami s cieľom zvýšiť účinnosť PDT pre liečbu nádorových ochorení.

Názov projektu: De novo RNA-seq analýza transkriptómu zameraná na identifikáciu kandidátnych génov kódujúcich profilujúce sekundárne metabolity v rode Hypericum
Program: VEGA 1/0090/15
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc.
Doba trvania: 01.01.2015 - 31.12.2018

Viac: Projekt je zameraný na identifikáciu kandidátnych génov v biosyntéze polyketidov, predovšetkým hypericínov v niektorých zástupcoch rodu Hypericum, ktoré majú významné protinádorové, antivírusové a ďalšie farmakodynamické aktivity. Vyhľadávanie kandidátnych génov sa bude uskutočňovať pomocou najnovších technológií sekvenovania novej generácie a následnou bioinformatickou analýzou. Plánujeme uskutočniť komparatívnu analýzu transkriptomických dát hypericín-produkujúcich a neprodukujúcich druhov rodu Hypericum, hypericín-akumulujúcich a neakumulujúcich pletív Hypericum spp., elicitovaných vzoriek s výrazne zvýšeným obsahom produktu a vzoriek endofytov izolovaných z Hypericum spp. s detegovanou schopnosťou biosyntézy študovaných metabolitov. Na základe analýzy metabolómu uvedených vzoriek a priestorovej lokalizácie emodínu a hypericínu metódou DESI (desorption electrospray ionization imaging analysis) predpokladáme objasnenie vzťahu medzi hypericínom a jeho predpokladaným prekurzorom emodínom/emodín antrónom.