Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


Katedra bunkovej biológie

Katedra fyziológie živočíchov

Katedra Genetiky

KATEDRA ZOOLÓGIE

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie


Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>

KATEDRA ZOOLÓGIE - PROJEKTY

Názov projektu: Dlhodobá sukcesia spoločenstiev pôdnych článkonožcov (Arthropoda) na vetrom poškodených plochách ihličnatého lesa vo Vysokých Tatrách
Program: VEGA 1/0282/11
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc.
Doba trvania: 1.1.2011-31.12.2013

Viac: Projekt je zameraný na pokračujúci výskum sukcesie spoločenstiev pôdnych článkonožcov (Arthropoda) na plochách ihličnatého lesa vo Vysokých Tatrách poškodených víchricou v roku 2004. Pôdne článkonožce predstavujú významnú zložku diverzity pôdnych organizmov s veľkým bioindikačným potenciálom. Prieskum je zameraný na posúdenie vplyvu rozdielneho hospodárenia resp. prírodného vplyvu na modelové spoločenstvá: (1) odťaženie dreva, (2) odťaženie dreva a následný požiar, (4) ponechanie poškodeného lesa na samovývoj a (4) kontrolná plocha - nepoškodený smrekový les. Porovnanie modelových skupín pôdnych článkonožcov bude založené na analýzach kvantitatívnych a štrukturálnych parametrov spoločenstiev a matematických metódach spracovania ekologických údajov. Sledované budú pôdno-chemické parametre stanovíšt, pôdna mikroklíma a mikroštruktúra pôdy, ktoré umožnia bližšie interpretovať interakcie edafických Arthropoda s dalšími komponentmi pôdneho systému na odlišne obhospodarovaných plochách.

Názov projektu: Morfológia versus molekulárna biológia na príklade fylogenézy zástupcov rodu Erebia Dalm. (Lepidoptera, Satyridae)
Program: VEGA 1/1025/12
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc.
Doba trvania: 1.1.2012-31.12.2014

Viac: Projekt je zameraný na štúdium možností a vhodnosti používania rôznych metodík pri analýze fylogenetickej príbuznosti v rámci triedy Insecta. Objektom štúdia sú zástupcovia rodu Erebia Dalm. (Lepidoptera, Satyridae) s distribúciou v horách Európy. Viaceré variabilné morfometrické znaky habutuálne viac-menej uniformných druhov budú komparované s výsledkami molekulárno-biologickej analýzy mtDNA, konkrétne časti génov COI a ND1. Sumarizácia výsledkov umožní zistiť vzájomné fylogenetické vzťahy európskych druhov, smer a charakter štiepenia jednotlivých vývojových línií v relácii k vývojovému centru.

Názov projektu: Populačná biológia a ekológia podkovára južného (Rhinolophus euryale; Mammalia: Chiroptera) na okraji areálu
Program: VEGA 1/1046/12
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Marcel Uhrin, PhD.
Doba trvania: 1.1.2012-31.12.2014

Viac: Podkovár južný (Rhinolophus euryale) tvorí na rozhraní Slovenska a Maďarska izolovanú populáciu na okraji areálu. Komplexné poznatky o jej populačných charakteristikách chýbajú, pričom populácia vykazuje v porovnaní s Mediteránnym regiónom významné odlišnosti. V dôsledku zmeny úkrytovej stratégie populácia tvorí reprodukčné kolónie aj v podkrovných priestoroch, čo v prípade tohto jaskynného druhu je extrémny habitat. Projekt si kladie tieto ciele: (1) zhodnotenie areálu druhu na Slovensku s dôrazom na limitné výskyty; (2) opis potravnej ekológie a loveckej stratégie, (3) určenie populačno-ekologických charakteristík (populačná štruktúra, paraziticko-hostiteľské vzťahy, fenologické prejavy) s dôrazom na identifikáciu odlišností v rozdielnych habitatoch (podkrovie verzus podzemie). Ciele prispejú k porozumeniu ekologických limitov taxónov na okrajoch areálov a k poznaniu procesu synantropizácie druhu. Výstupom projektu budú autekologické práce o sledovanom taxóne.