Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


Katedra bunkovej biológie

Katedra fyziológie živočíchov

Katedra Genetiky

KATEDRA ZOOLÓGIE

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie


Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>

KATEDRA ZOOLÓGIE

Zoologický výskum sa orientuje na populačnú ekológiu a ekológiu spoločenstiev vodných a pôdnych bezstavovcov, lietajúceho hmyzu a stavovcov. Výskum tiež prebieha na úrovni systematiky a taxonómie bezstavovcov. Medzi hlavné oblasti výskumu patrí taxonomické štúdium a ekológia čeľade Moinidae (Cladocera) a rodu Niphargus (Amphipoda). Ďalej ide o štúdium diverzity a ekológie pôdnych a jaskynných článkonožcov (Arthropoda) krasových oblastí Západných Karpát so zvláštnym zreteľom na skupiny Acari (Oribatida), terestrické Isopoda, Myriapoda (prevažne Chilopoda a Diplopoda) a Collembola. V súčasnosti prebieha intenzívny výskum pôdnej fauny na plochách smrekového lesa v TANAP-e postihnutých veternou kalamitou so zámerom sledovania sukcesných zmien na postihnutých plochách vo vzťahu k pôvodným biotopom. Výskum pracoviska je ďalej zameraný na ekológiu, taxonómiu a genetiku populácií vybraných rodov motýľov (Lepidoptera) horských habitatov Slovenska. Pracovisko je ďalej zamerané na populačnú ekológiu a genetiku vybraných druhov obojživelníkov, vtáčích dravcov, drobných cicavcov a netopierov s využitím metód bat detekcie a telemetrie