Departments of the Institute

Department of Botany


Department of Cell Biology

Department of Animal Physiology

Department of Genetics

Department of Zoology

LABORATORY OF MOLECULAR-
BIOLOGY DIAGNOSTICS


Department of Biology Education






Staff

Photogallery
About us Study Research Projects Publications Collaboration Contacts SK >>>

LABORATORY OF MOLECULAR - BIOLOGY DIAGNOSTICS

Dňa 1. februára 2001 bola podpísaná Dohoda o spolupráci medzi Prírodovedeckou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a Fakultnou nemocnicou L. Pasteura v Košiciach“, na základe ktorej bolo zriadené spoločné pracovisko „Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky“ v rámci organizačnej štruktúry Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Cieľom tohto pracoviska je rozvíjať diagnostické metódy pre infekčné a onkologické ochorenia gynekologických pacientiek a pre predimplantačnú diagnostiku v rámci mimotelového oplodnenia, ďalej spoločné riešenie výskumných projektov a organizovanie vedeckých podujatí. Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky úzko spolupracuje s II. gynekologicko-pôrodníckou klinikou FN LP a LF UPJŠ v Košiciach.