Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


Katedra bunkovej biológie

Katedra fyziológie živočíchov

Katedra genetiky

Katedra zoológie

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

ODDELENIE DIDAKTIKY BIOLÓGIE

Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>

ODDELENIE DIDAKTIKY BIOLÓGIE - O NÁS

Oddelenie didaktiky biológie je akademickým pracoviskom Ústavu biologických a ekologických vied. Zabezpečuje prípravu budúcich učiteľov v teórie a praxe výučby biológie.

V oblasti didaktiky biológie je výskum zameraný na implementáciu bádateľsky orientovanej metódy vyučovania a učenia prírodných vied. Oddelenie je zapojené do riešenia dvoch medzinárodných projektov 7. rámcového programu, ktoré sú koordinované za Slovenskú republiku na Ústave fyzikálnych vied PF UPJŠ. Projekt ESTABLISH je zameraný na vývoj a testovanie účinnosti metodických materiálov pre bádateľsky orientovanú výučbu (IBSE) v európskych krajinách a na implementáciu uvedeného prístupu do vzdelávania budúcich učiteľov prírodných vied a kontinuálneho vzdelávania učiteľov. Projekt SAILS je zameraný na vývoj a testovanie metód hodnotenie študentov a žiakov, ktorí sa v prírodných vedách vzdelávajú prístupom zodpovedajúcim IBSE. V rámci národných projektov Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách je oddelenie zapojené do tvorby metodických materiálov pre výučbu biológie a do vzdelávania učiteľov z praxe. Oddelenie je zapojené do riešenia projektu KEGA Tvorba a implementácia digitálnej knižnice pre výučbu prierezových tém Štátneho vzdelávacieho programu riadenom z Ústavu chemických vied.