Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


Katedra bunkovej biológie

Katedra fyziológie živočíchov

Katedra genetiky

Katedra zoológie

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

ODDELENIE DIDAKTIKY BIOLÓGIE

Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>

ODDELENIE DIDAKTIKY BIOLÓGIE

doc. RNDr. KATARÍNA KIMÁKOVÁ, CSc.

Pracovisko: Ústav biologických a ekologických vied
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Adresa: Mánesova 23, 040 01 Košice
Telefón: +421 55 6324711,+421 55 234-2305
Miestnosť: 207(Ma23-NK)  (.poschodie)
Email: katarina.kimakova@upjs.sk

Profesionálna kariéra

PF UPJŠ Košice, rok ukončenia 1980
Učiteľka na SŠ, biológia-chémia 1980-1987
Vysokoškolský pedagóg na PF UPJŠ 1987 -
CSc. - od 1995
Doc. - od 2000
Prodekanka pre pedagogickú činnosť 2003 - 2011

Štúdium
Didaktika biológie
Diplomové práce študentov učiteľského štúdia biológie
Pedagogická prax - odborné vedenie študentov, akademický predmet biológia

Výskum
Kryobiológia
Biotechnológia rastlín
Didaktika biológie

Garant Magisterského štúdia učiteľstva akademického predmetu biológia

Členstvo vo vedeckých orgánoch
Vedecká rada PF UPJŠ 2003 - 2011
Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní
Redakčná rada odborno-metodického časopisu BIGECHE

Projekty

1. TEMPUS Phare UM_JEP-13050-98 (Implementácia ECTS kreditového systému štúdia) 1999-2001
2. TEMPUS PhareAC_JEP 14327-1999 (Model ďalšieho vzdelávania učiteľov prírodovedných predmetov) 2000-2002
3. Projekt certifikovaného kurzu pre učiteľov prírodopisu a biológie (vedúca projektu) v spolupráci so Združením Orava, s podporou grantových prostriedkov USAID 2000-2001
4. KEGA 3/115803 Prof. Pišút - VP, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava, Inovácia vzdelávania v prírodovedných predmetoch a v matematike na ZŠ a SŠ v rámci projektu Milénium 2003-2005
5. KEGA III/2 prof. Šimčik - VP, Bezbariérové centrum TU Košice, Obrazový a zvukový atlas – prírodovedci a technici nevidiacim a slabozrakým Slovenska, 2002-2004
6. VEGA 1/9041/02 Prof. Čellárová - VP K. Kimáková-ZVP, ÚBEV PF UPJŠ Košice, Cytogenetická a molekulárno-genetická analýza in vitro diferencovaných somaklonov a potomstiev Hypericum perforatum L. vo vz?ahu k mechanizmom reprodukcie, 2002-2004
7. Projekt ESF SOP ?Z 2004/1-015 – „Vzdelávanie učiteľov prírodovedných predmetov so zameraním na IKT a moderné trendy vo vyučovaní“ 2004 – 2006
8. KEGA 3/2391/04 ?.Šnajder- VP E-learningová podpora pre univerzitnú prípravu a ďalšie vzdelávanie učiteľov 2004- 2006.
9. BV:50 /KV: 0 A.Madarasová-Gecková- ZVP Obrazový a zvukový atlas prírody a techniky - Slovenskí prírodovedci a technici nevidiacim a slabozrakým. BV:29 /KV:41 2001-2004
10. Spoluriešiteľka niekoľkých ukončených vedeckých grantových projektov výskumu v oblasti genetiky Hypericum Perforatum. L. (VEGA, COST)
11. KEGA – Vedúca riešiteľka: Odborno-didaktická príprava učiteľov prírodopisu a biológie v podmienkach trojstupňového vzdelávania na VŠ
12. Koordinátor projektu ESF Transformácia prírodovedných študijných programov a ich poskytovanie v anglickom jazyku
SOP ?Z-2005/NP1-051, ITMS kód: 11230100466 – r. 2006 – 2008
13. Národný projekt OPV/K/RKZ/NP/2008-4, ITMS kód: 26110130084 Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách, 2009 – trvá, pozície: expert pre predmet, konzultant záverečnej práce
14. Národný projekt OPV/K/RKZ/NP/2008-4, ITMS kód: 26110130084 Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách, 2009 – trvá, pozície: konzultant záverečnej práce
15. Koordinátorka aktivity projektu OPV-2009/1.2/ 01-SORO ITMS kód: 26110230035 Moderné a interaktívne vzdelávanie na PF UPJŠ v Košiciach, 2010 – trvá
16. 7. RP EU - ESTABLISH - European Science and Technology in Action Building Links with Industry, Schools and Home
Id: SIS-CT-2010-244749 2010 – trvá, pozícia: garant za predmet biológia v tíme SR
17. 7. RP EU – SAILS – Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science, Id: SIS.2011.2.2.1-1: 2012 – trvá,
pozícia: garant za predmet biológia v tíme SR
18. KEGA 027UPJŠ-4/2011, Ganajová, M.: Tvorba a implementácia digitálnej knižnice pre výučbu prierezových tém štátneho vzdelávacieho programu

Vybrané publikácie

Skriptá a učebné texty:
Dorko, J., Kimáková, K.: Základy didaktiky prírodopisu a biológie, UPJŠ Košice 1989, 200 s.
Kimáková, K., Dunayová, D. Luczyová, P.:
Inovačné metódy vo vyučovaní prírodopisu a biológie, MC Prešov 2001, 76 s. ISBN 80-8045-240-7
Kimáková, K., Miadoková, E, Trebatická, M.: Biotechnológie, Odborné texty pre stredoškolských profesorov, MC Bratislava 1992, 80 s.
Kimáková, K.: Biotechnológia, Odborné texty pre stredoškolských učiteľov, MC, Prešov 1990, 30 s.
Hončariv, R., Kimáková, K., Gecková, A.: Atlas vôní - atlas reliéfnych obrázkov aromatických rastlín pre nevidiacich, Tlač. M. Hrebendu Levoča 2002
Poráčová, J., Nagyová, M., Fazekašová, D., Kimáková, K.: Internet a školský biologický servis, Prešov, LANA 2000, 46 s., ISBN 80 – 968312-2-4 Kimáková, K.: Úvod do štúdia didaktiky biológie - Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2008, 152 s. ISBN 9788070977057

Príspevky do monografií:
Čellárová, E., Kimáková, K, Daxnerová, Z., Mártonfi, P.: Hypericum perforatum (St. Johns Wort) in vitro culture and the production of hypericin and other secondary metabolites Biotechnology in Agriculture and Forestry, vol. 33 1995 p. 261-275
Čellárová, E., Kimáková, K.: Tissue culture of ginseng. In: Medicinal and Aromatic Plants – Industrial Profile – Ginseng. (Ed. W. Court). Harword Academic Publishers, 2000, p. 41-53
Čellárová, E., Kimáková, K., Urbanová M.: Cryopreservation of Chamomilla recutita L. Rauschert, Biotechnology in Agriculture and Forestry 50: Cryopreservation of Plant Germplasm II, Edited by L.E. Towill, Y.P.S. Bajaj, 2002, p. 66-77