Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


Katedra bunkovej biológie

Katedra fyziológie živočíchov

Katedra genetiky

Katedra zoológie

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

ODDELENIE DIDAKTIKY BIOLÓGIE

Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>

ODDELENIE DIDAKTIKY BIOLÓGIE

Výber najvýznamnejších publikácií za APÚ za posledné roky

2014
Relation between frost tolerance and post-cryogenic recovery in Hypericum spp.
Linda Petijová, Katarína Bruňáková, Jiří Zámečník, Daniela Zubrická, Anna Mišianiková, Katarína Kimáková, Eva Čellárová
Cryoletters, ISSN 0143-2044, Vol. 35, no. 3 (2014), s. 171-179

Assessment of selected biological activity based on inquiry at lower secondary level
Monika Antušová, Ivana Slepáková, Katarína Kimáková
SAILS/SMEC 2014 : Thinking Assessnent in Science and Mathematics : 24. - 25. jún 2014, Dublin, Dublin : Dublin City University, 2014, S. 21

Inquiry based science education and collecting evidence about its impact on students (ESTABLISH project approach) [elektronický zdroj]
Martina Kekule, V. Žák, Zuzana Ješková, Katarína Kimáková, Mária Ganajová, Marián Kireš, online.
Science education research for evidence-based teaching and coherence in learning : proceedings of the ESERA 2013 : Strand 14: In-service science teacher education, continued professional development Conference : 2. - 7. september 2013, Nicosia (Cyprus), Nicosia : European Science Education Research Association, 2014, ISBN 978-9963-700-77-6, S. [1-11]
http://www.esera.org/media/esera2013/Martina_Kekule_10FEB2014.pdf

Case studies on assessment of students learning through inquiry-based science education methods
Mária Ganajová, Milena Kristofová, Zuzana Ješková, Marián Kireš, Katarína Kimáková
Profits and Limitations of Inquiry Based Science Education, Kraków : Pedagogical university of Kraków, 2014, ISBN 9788372718822, S. 7-11

Hodnotenie zručností v bádateľsky orientovanej výučbe biológie
Ivana Slepáková, Katarína Kimáková

Trendy v didaktice biologie : konference k výročí : konference k výročí obnovení činnosti katedry biologie a environmentálních studií : sborník abstraktů : 2. - 3. októbra 2014, Praha, Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2014, ISBN 9788072907878, S. 20

Blood donation
Katarína Kimáková
Biology : ESTABLISH IBSE Teaching & Learning Units, vol. 3, Dublin : City University, 2014, ISBN 9781873769232, S. 61-91

2013
Digitálne knižnice ako nástroj rozvoja vedeckej kompetencie talentovaných žiakov
Katarína Kimáková, Mária Ganajová, CD-ROM.
Priority terciárneho vzdelávania učiteľov prírodovedných, poľnohospodárskych a príbuzných odborov : VIII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie EDUCO : 22.3.-23.3.2013, Tatranská Štrba [elektronický zdroj], Nitra : FPV UKF v Nitre, 2013, ISBN 9788055805108, S. 48-53

In-service teacher training in IBSE in Slovakia and its impact on teachers and students in the framework of the Establish project
Zuzana Ješková, Katarína Kimáková, Mária Ganajová, Marián Kireš
HSCI2013 : Procedings of the 10th International Conference on Hands-on Science : Educating for Science and through Science : 1. - 5. júl 2013, Košice, Vila Verde : The Hands-on Science Network, 2013, ISBN 9789899803220, S. 272-276

Project Establish-chemistry and biology
Věra Čížková, Hana Čtrnáctová, Mária Ganajová, Katarína Kimáková, Petr Šmejkal
HSCI2013 : Procedings of the 10th International Conference on Hands-on Science : Educating for Science and through Science : 1. - 5. júl 2013, Košice, Vila Verde : The Hands-on Science Network, 2013, ISBN 9789899803220, S. 135-141

Teacher preparation for inquiry based biology education at P.J.Šafárik University
Katarína Kimáková, Andrea Lešková
HSCI2013 : Proceedings of the 10th International Conference on Hands-on Science Education for Science and through Science : 1. - 5. júl 2013, Košice, Košice : Equilibria, 2013, ISBN 9789899803220, S. 254-258

2012
Metóda aktívneho bádania vo výučbe prírodných vied
Mária Ganajová, Katarína Kimáková, Zuzana Ješková, Marián Kireš, Milena Kristofová
Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov : zborník z medzinárodnej konferencie : 15. - 17. október 2012, Smolenice, Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012, ISBN 9788080825416, S. 114-119

Modern and interactive education at Pavol Jozef Šafárik University in Košice. Activities of the Centre for innovative learning
Eva Durná, Katarína Kimáková, Lenka Romanová, Jozef Sekerák, Dušan Šveda
ICETA 2012 : 10th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications : proceedings : 8. - 9. november 2012, Stará Lesná, Piscataway : IEEE, 2012, ISBN 9781467351232, S. 85-90

Implementation of IBSE methods and teaching materials in science education in Slovakia
Mária Ganajová, Katarína Kimáková, Zuzana Ješková, Marián Kireš, Milena Kristofová
The 5th International Conference Research in Didactics of the Sciences : book of abstracts : 27. - 29. jún 2012, Krakov (Poľsko), Krakov : Pedagogical University of Kraków, 2012, ISBN 9788372717344, S. 43

Príprava budúcich učiteľov na bádateľsky orientovanú výučbu prírodných vied [elektronický zdroj]
Katarína Kimáková, Mária Ganajová, CD-ROM.
EDUCO : Dynamics of Institutional Education in the Context of Training of Teachers Specialized in Science, Agriculture and Related Fields : International Conference : sborník z VII. ročníku mezinárodní vědecké konference : [3.-4.2.2012], Tataranská Štrba, Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2012, ISBN 9788021322790, S. 84-92

Inquiry based biology education – piloting the unit „Blood donation“ in Slovak schools
Lenka Škrabeková, Renáta Sýkorová, Ján Kleban, Katarína Kimáková
SMEC 2012 : Science and Mathematics Education Conference : Teaching at the heart of learning : 7. - 9. jún 2012, Dublin (Írsko), Dublin : Dublin City University, 2012, S. 91-94

Implementácia IBSE metódy do prírodovedného vzdelávania na Slovensku
Mária Ganajová, Katarína Kimáková, Zuzana Ješková, Marián Kireš, Milena Kristofová
Badania w dydaktykach nauk przyrodniczych (Research in didactics of the sciences), Kraków : Pedagogical University of Kraków, 2012, ISBN 97883727176772, S. 28-31

2011
Pedagogická prax študentov učiteľstva akademických predmetov [elektronický zdroj]
Silvia Kontírová, Beáta Gajdošová, Júlia Sečková, Katarína Kimáková, Andrea Lešková, Ľudmila Onderová, Oľga Orosová, Ľubomír Šnajder
Košice : UPJŠ, 2011, 101 s. [4,5 AH]., ISBN 9788070979044
http://www.upjs.sk/public/media/3839/skripta_aktualizacia.pdf

2010
Pedagogická prax študentov učiteľstva akademických predmetov [elektronický zdroj]
Silvia Kontírová, Beáta Gajdošová, Júlia Sečková, Katarína Kimáková, Andrea Lešková, Ľudmila Onderová, Oľga Orosová, Ľubomír Šnajder
Košice : UPJŠ, 2010, 115 s. [4,87 AH]., ISBN 9788070978344
http://www.upjs.sk/public/media/3499/Pedagogicka-prax-studentov-ucitelstva-akademickych-predmetov.pdf

Planéta vedomostí útočí
Katarína Ušáková, Katarína Kimáková
Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete: Biológia pre stredné školy, Košice : elfa, 2010, ISBN 9788080861445, S. 184-207

Interakcia medzi učiteľom a žiakom v rôznych organizačných formách výučby biológie
Andrea Lešková, Katarína Kimáková
Integrácia teórie a praxe didaktiky ako determinant kvality modernej školy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 4.-5.november 2010, Košice, Košice : UPJŠ, 2010, ISBN 9788070978436, S. 336-339

Rozvoj učiteľských zručností študentov PF UPJŠ v Košiciach počas pedagogickej praxe
Andrea Lešková, Katarína Kimáková
Příprava učitelů v kontextu současných změn ve vzdělávání, Brno : Tribun EU, 2010, ISBN 9788073991494, S. 125-130

2009
Kľúčové kompetencie učiteľa biológie
Andrea Lešková, Katarína Kimáková
Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis, ISSN 1335-0404, Roč. 18, č. 2 (2009), s. 8-10

Možnosti celoživotného vzdelávania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Andrea Lešková, Katarína Kimáková
Celoživotní vzdělávání učitelů, Brno, 2009, ISBN 9788073998868, S. 22-27

Rozvoj didaktických zručností študentov učiteľstva akademických predmetov
Andrea Lešková, Katarína Kimáková
NOTES : špeciálne vydanie so zborníkom Inovácie v škole 2008, ISSN 1336-1651, roč. X (2009), s. 18-19

Skúsenosti s uplatnením ECTS na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach
Katarína Kimáková
Aktuálny stav v implementácii ECTS na vysokých školách : zborník z konferencie : 21.apríl 2009, Bratislava : SAAIC-NA, 2009, ISBN 9788096935376, S. 45-50

Plastinát ako učebná pomôcka pre stredné školy
Katarína Kimáková, Mária Miklošová
Nové trendy v didaktické přípravě učitelů, Brno : TrTribun, 2009, ISBN 9788073998875, S. 36-41