Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


Katedra bunkovej biológie

Katedra fyziológie živočíchov

Katedra genetiky

Katedra zoológie

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie
Fotogaléria
História Výučba Spolupráca Kontakty Eng >>>

Ústav biologických a ekologických vied sa podieľa na zabezpečovaní vysokoškolského štúdia vo všetkých troch stupňoch, t.j. bakalárskom, magisterskom a doktorandskom. Informácie o štúdiu - (pdf 1,4 mb) >>>

Študijný program pre bakalársky stupeň jednoodborového štúdia biológie predstavujú základné biologické disciplíny ako je anatómia, histológia, cytológia, všeobecná botanika, molekulová biológia, genetika, fyziológia živočíchov, fyziológia rastlín a ďalšie, ktoré doplňujú potrebné podporné predmety iných odborov ako je matematika, fyzika a najmä chémia. Cudzí jazyk je samozrejmosťou. Tento prístup umožňuje väčšiu mobilitu poslucháčov na fakulte a interdisciplinárnu orientáciu v ďalších rokoch štúdia. Výberom voliteľných predmetov si študent determinuje svoje zameranie na bakalárskej štátnej skúške na biológiu živočíchov, rastlín alebo na biológiu bunky a genetiku.

Bakalársky študijný program všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií obsahuje základné biologické a chemické disciplíny. Je koncipované od začiatku ako interdisciplinárne štúdium.

Absolvent bakalárskeho stupňa obidvoch študijných programov je plne kvalifikovaný vysokoškolsky vzdelaný odborník, ktorý sa môže uplatniť na rôznych biologických pracoviskách, v zdravotníckych zariadeniach, štátnej správe, v organizáciách tretieho sektoru alebo distribučných firmách, všade, kde rutinné pracovné činnosti vyžadujú hlboké znalosti z biológie, ekológie a príbuzných odborov.

Magisterský stupeň jednoodborového štúdia biológie alebo všeobecnej ekológie a ekológie jedinca a populácií nadväzuje na príslušný bakalársky stupeň. Na magisterskom stupni ponúka PF UPJŠ v Košiciach tri študijné programy v odbore biológia a jeden v odbore všeobecná ekológia jedinca a populácií. Bakalár môže pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni aj na prírodovedeckej fakulte inej univerzity alebo bakalár inej prírodovedeckej fakulty môže pokračovať v magisterskom štúdiu na našej fakulte. Študijné programy na magisterskom stupni tvoria okrem niekoľkých povinných predmetov bloky povinne voliteľných predmetov a výberové predmety, ktoré umožňujú orientáciu poslucháčov na disciplíny súvisiace s témou diplomovej práce. Na odbore biológia je možnosť súbežne absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium, ktoré poskytuje pedagogickú kvalifikáciu pre vyučovanie predmetu biológia na stredných a základných školách.

Veľmi atraktívnou možnosťou sú výmenné zahraničné pobyty poslucháčov. Kreditový systém ECTS umožňuje bez problémov uznať časť štúdia absolvovaného v zahraničí alebo na partnerských fakultách na Slovensku.

Absolvent magisterského stupňa môže pokračovať na doktorandskom štúdiu a absolvovať vedeckú prípravu na PF UPJŠ v Košiciach v odboroch molekulárna cytológia, genetika, fyziológia živočíchov, fyziológia rastlín a všeobecná ekológia a ekológia jedincov a populácií. Môže sa prihlásiť na doktorandské štúdium aj na LF UPJŠ v Košiciach a na iných univerzitách, kde doktorandské štúdium nadväzuje na štúdium biológie alebo ekológie.

Absolventi magisterského štúdia sa uplatňujú v praxi na všetkých pracoviskách biologického charakteru: vedeckých ústavoch, zdravotníckych laboratóriách, v aplikovanom výskume.

Medziodborové štúdium a nadväzujúce Učiteľstvo akademických predmetov biológie je koncipované ako flexibilné modulárne štúdium, s akým sú dobré skúsenosti v mnohých európskych krajinách. Biológia sa dá študovať na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach v kombinácii s ľubovoľným prírodovedným predmetom: geografia, chémia, fyzika ako aj s matematikou a informatikou. V rámci medzifakultného štúdia s Filozofickou fakultou UPJŠ v Košiciach sa dá študovať biológia v kombinácii s filozofiou alebo psychológiou. Na medzifakultné štúdium biológie s britskými a americkými štúdiami, slovenským jazykom a literatúrou, nemeckým jazykom a históriou je potrebné sa prihlásiť na Filozofickej fakulte. Prvé tri roky štúdia podprogramu biológie v rámci medziodborového štúdia uzatvára bakalárska štátna skúška z biológie, ktorá je syntézou základných všeobecno-biologických disciplín týkajúcich sa organizácie foriem živej hmoty. V prvej etape štúdia je študijný program vo veľkej miere podobný študijným programom biológie, environmentálnej ekológie a chémie, čo umožňuje poslucháčom mobilitu na tieto odbory, včítane možnosti získania bakalárskeho diplomu a ukončenia štúdia na bakalárskom stupni.

Medziodborové bakalárske štúdium trvá štandardne 3 roky. Potom môže študent pokračovať na magisterskom stupni v štúdiu učiteľstva kombinácie absolvovaného medziodborového štúdia alebo v štúdiu jedného z odborov na jednoodborovom magisterskom štúdiu.

Povinné pedagogické disciplíny zabezpečené Filozofickou fakultou, didaktika biológie a pedagogická prax sú zaradené do študijného programu až na magisterskom stupni, čo umožňuje, aby v čase ich absolvovania mali už študenti kvalitné vedomosti z biologických disciplín. Voliteľné predmety z biológie a výberové predmety determinujú zameranie magisterskej štátnej skúšky.

Magisterské štúdium učiteľstva biológie poskytuje plnú pedagogickú kvalifikáciu pre vyučovanie biológie na základných a stredných školách. Absolvent získa samozrejme kvalifikáciu aj pre vyučovanie druhého predmetu svojej kombinácie. Okrem uplatnenia sa v školstve, prípadne na iných prírodovedne orientovaných pracoviskách, je aj tu možné, za predpokladu vynikajúcich študijných výsledkov, pokračovať na doktorandskom štúdiu v odbore biológia.

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach je podľa najnovšieho hodnotenia (Hodnotiaca správa 2011) nezávislej rankingovej agentúry ARRA najlepšia prírodovedecká fakulta na Slovensku (Hodnotenie skupiny "PRIPR").