Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


Katedra bunkovej biológie

Katedra fyziológie živočíchov

KATEDRA GENETIKY

Katedra zoológie

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie


Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>

KATEDRA GENETIKY - Zamestnanci

RNDr. Katarína Bruňáková, PhD.

Pracovisko: Ústav biologických a ekologických vied
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta

Adresa: Mánesova 23, 040 01 Košice
Telefón: +421 55 234-2308
Email: katarina.brunakova@upjs.sk

Akademické tituly a hodnosti
1994 Mgr., PF UPJŠ v Košiciach, Všeobecná biológia
1998 RNDr., PF UPJŠ v Košiciach, Lekárska biológia a genetika
2003 PhD., LF UPJŠ v Košiciach, Všeobecná biológia

Profesionálna kariéra
asistentka na Katedre experimentálnej botaniky a genetiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach;
1994-2002 doktorandské štúdium v odbore Všeobecná biológia, externá forma,  Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach;
1995-2000 odborná asistentka na Katedre genetiky ÚBEV, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, od roku 2002 po súčasnosť

Štúdium v zahraničí
Ústav molekulární biologie rostlin AVČR, České Budějovice, ČR (1996)
Short-Term Scientific Mission (COST Action number 843 Quality Enhancement of Plant Production through Tissue Culture), Ústav organické chemie a biochemie, AVČR, Praha, ČR (2002)
Short-Term Scientific Mission (COST-STSM-871-05554, STSM Action number 871 Cryopreservation of crop species in Europe), Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha, ČR (2010)
Pracovný pobyt, Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha, ČR (2012)

Štúdium
* Genetika - cvičenia
* Vybrané kapitoly z genetiky - prednášky a semináre
* Cytogenetika a karyológia - cvičenia
* Genetika človeka - prednášky a cvičenia
* Genetika - prednášky a cvičenia pre rozširujúce štúdium biológie
* vedenie bakalárskych a diplomových záverečných prác

Výskum
V súčasnosti sa venujem štúdiu dejov prebiehajúcich v bunkách rastlinných pletív pri znižovaní teploty pod bod mrazu a mechanizmov chladovej tolerancie rastlín. Predmetom štúdia genetických aspektov tolerancie voči pôsobeniu nízkych teplôt je Hypericum perforatum L. (ľubovník bodkovaný), modelový zástupca rodu Hypericum so širokým spektrom bioaktívnych látok, predovšetkým hypericínov a hyperforínov, ktoré sú známe vďaka antidepresívnym, protinádorovým, protivírusovým, antimikrobiálnym a protizápalovým účinkom. V našich experimentoch sa zameriavame na štúdium genetických a fyziologických aspektov adaptačných mechanizmov počas chladového stresu. Metodický prístup k uvedenej problematike zahrňa molekulovo-biologické štúdium expresie vybraných génov biosyntetickej dráhy kyseliny abscisovej, ktorá je kľúčovou signálnou molekulou stresu v rastlinách, hodnotenie fyziologických parametrov prostredníctvom zmien v obsahu H2O2, MDA, prolínu, metabolizmu karotenoidov ako ukazovateľov antioxidačných mechanizmov, ako aj štúdium biochemického potenciálu regenerovaných rastlín, predovšetkým stanovenie obsahu hypericínu a jeho protoforiem. Poznanie mechanizmov aktivácie signálnych stresových dráh a s nimi súvisiacej účinnosti antioxidačného systému na úrovni expresie génov a proteínov je nevyhnutným predpokladom úspešnej aplikácie metód dlhodobého uchovávania rastlín v LN.

Projekty
Akademické projekty:
* ESF projekt - Transformácia prírodovedných študijných programov a ich poskytovanie v anglickom jazyku; 2006-2008; pozícia: učiteľ predmetu - príprava podporných materiálov;
* ESF projekt operačného programu Vzdelávanie - Modernizácia programov doktorandského štúdia v prírodných a humanitných vedách na UPJŠ (DOKTORAND); 2007-2013; pozícia: učiteľ študijného programu Genetika;
* ESF projekt operačného programu Vzdelávanie - Moderné a interaktívne vzdelávanie na UPJŠ; 2010-2013; pozícia: vysokoškolský učiteľ, tvorca IT podpory predmetu.
* ESF projekt operačného programu Vzdelávanie - KVARK - kvalita vzdelávania a rozvoj kompetencií doktorandov a postdoktorandov UPJŠ; 2012-15

Domáce výskumné projekty:
* VEGA 1/0090/15
De novo RNA-seq analýza transkriptómu zameraná na identifikáciu kandidátnych génov kódujúcich profilujúce sekundárne metabolity v rode Hypericum, 2015-18, riešiteľka
* APVV-14-0154
Transkriptóm, metabolóm a signalóm bioaktívnych látok s protinádorovým účinkom v rode Hypericum, 2015-18, riešiteľka
* VEGA 1/1273/04
Štúdium expresie dbat génu v explantátových kultúrach Taxus baccata L. (2004-2006), vedúca projektu;
* VVGS/012/2001/B
Charakteristika vybraných genotypov a bunkových kultúr Taxus baccata L. na cytogenetickej a molekulovej úrovni“ (2001/02), vedúca projektu;
* VVGS/028/2002/B
Bunkové kultúry Taxus baccata L. ako potenciálny zdroj produkcie taxánov: porovnávacia štúdia génovej expresie na rôznych úrovniach. (2002/03), vedúca projektu;
* VVGS 52./2006
Biosyntéza taxánov v in vitro kultúrach Taxus baccata L., kvantifikácia taxánov a expresie kľúčových génov v ich biosyntéze (2006/07), vedúca projektu;
* VTP 26-112-05-01-2000
Biotechnologická príprava taxánov; č. ú. Explantátové kultúry Taxus baccata L. ako zdroj biotechnologickej produkcie taxánov (1998/2002), riešiteľka;
* VVGS/002/2003/B
Charakteristika klonov Hypericum perforatum L. transformovaných rolC génom Agrobacterium rhizogenes (2003), riešiteľka;
* VVGS-21/2004
Štúdium syntézy a expresie génu (hyp-1) zapojeného do biosyntézy hypericínu v rastlinách vo vybraných taxónoch rodu Hypericum (2004), riešiteľka;
* VEGA
1/0049/08 Genetické aspekty produkcie bioaktívnych látok v rode Hypericum (2008-10), riešiteľka;
* APVV-0321-07
Hypericum spp. ako zdroj bioaktívnych látok s protinádorovou aktivitou (2008-2010), riešiteľka;
* VEGA
1/0142/11 Hypericín a jeho potenciálna úloha v obranných mechanizmoch v rode Hypericum (2011-14), riešiteľka;
* APVV-0040-10
Hypericín: biotechnológia, signalóm, fotodynamická terapia (2010-2013), riešiteľka;
* VVCE-0001-07
Výskumné a vzdelávacie centrum excelentnosti – Centrum pre výskum signalómu, riešiteľka;
* SEPO (2007-2013), riešiteľka.

Medzinárodné projekty:
* Evaluation of the impact of cryopreservation on the main physiological and genetic characteristics of in vitro regenerated plants. Projekt bilaterálnej spolupráce Slovensko-Bulharsko (2007-2008), zástupkyňa vedúcej projektu za UPJŠ;
* COST 843 WG3. Quality Enhancement of Plant Production through Tissue Culture, (2000-2005), riešiteľka;
* COST-871 Cryopreservation of Crop Species in Europe (Cryoplanet) (2006-10), riešiteľka.

Vybrané publikácie od 2005 - 2016
Bruňáková K and Čellárová E. Conservation Strategies in the Genus Hypericum via Cryogenic Treatment. Front. Plant Sci. (2016), 7:558 doi: 10.3389/fpls.2016.00558, in press

Anna Mišianiková, Daniela Zubrická, Linda Petijová, Katarína Bruňáková, Eva Čellárová. Effect of cryoprotectant solution and of cooling rate on crystallization temperature in cryopreserved Hypericum perforatum cell suspension cultures. Cryoletters (2016), in press

Bruňáková K., Petijová L., Zámečník J., Turečková V., Čellárová E., The role of ABA in the freezing injury avoidance in two Hypericum species differing in frost tolerance and potential to synthesize hypericins. Plant Cell Tiss. Org. Cult. 122 (2015), 45–56

Petijová L., Bruňáková K., Zámečník J., Zubrická D., Mišianiková A., Kimáková K., Čellárová E., Relation between frost tolerance and post-cryogenic recovery in Hypericum spp., Cryoletters, 35, 2014, 171-179

Bruňáková K., Zámečník J., Urbanová M., Čellárová E., Dehydration status of ABA-treated and cold-acclimated Hypericum perforatum L. shoot tips subjected to cryopreservation. Thermochimica Acta 525 (2011), 62-70

Bruňáková K., Košuth J., Katkovčinová Z., Lázárová M., Čellárová E., Expression of two genes of pacli taxel biosynthetic pathway during germination of Taxus baccata L. zygotic embryos. Biol. Plant. 54 (3) (2010) 515-519

Bruňáková K., Košuth J., Gene Expression Profiling in Taxus baccata L. Seedlings and Cell Cultures. Protocols for in Vitro Cultures and Secondary Metabolite Analysis of Aromatic and Medicinal Plants (Eds. Jain S.M. and P.K. Saxena), Vol. 547, The Humana Press Inc., Springer, 2009, 249-262

Katkovčinová Z., Lázárová M., Bruňáková K., Košuth J., Čellárová E., Expression of db at and db tnbt Genes Involved in Pacli taxel Biosynthesis during Growth Cycle of Taxus baccata L. Callus Cultures. Z. Naturforsch. 63c (2008) 721-730

Bruňáková K., Babincová Z., Čellárová E.: Production of taxanes in callus and suspension cultures of Taxus baccata L. In: A. K. Hvoslef-Eide and W.Preil (eds.): Liquid Culture Systems for in vitro Plant Propagation, 567-574, Springer, 2005


Iné:
vedúca projektu použitia GMO Hypericum perforatum L.
od r. 2013 ústavná koordinátorka študentských mobilít