Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


Katedra bunkovej biológie

Katedra fyziológie živočíchov

KATEDRA GENETIKY

Katedra zoológie

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie


Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>

KATEDRA GENETIKY - Zamestnanci

Prof. RNDr. EVA ČELLÁROVÁ, DrSc.

Pracovisko: Ústav biologických a ekologických vied
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta

Adresa: Mánesova 23, 040 01 Košice
Telefón: +421 55 234-2301
Miestnosť: 211(Ma23-NK)  (1. poschodie)
Email: eva.cellarova@upjs.sk

Profesionálna kariéra
* 1973-1978 Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
* 1978-1979 interná ašpirantúra
* 1979-1985 odborná asistentka pre vedecký výskum
* 1981 RNDr.
* 1983 CSc. v odbore Fyziológia rastlín na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
* 1985-1989 odborná asistentka
* 1989 docentka v odbore Genetika
* 1997-2003 prodekanka pre zahraničné vzťahy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
* 1998-2002 vedúca Katedry experimentálnej botaniky a genetiky
* od 2002 vedúca Katedry genetiky
* 2002 profesorka v odbore Genetika (Univerzita Komenského v Bratislave)
* 2003-2007 poverená funkciou prorektorky pre medzinárodné vzťahy UPJŠ
* 2009 DrSc. v odbore Genetika na Univerzite Komenského v Bratislave

Ocenenia
Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ za vedu - 2003
Strieborná medaila Prírodovedeckej fakulty UPJŠ pri príležitosti 45. výročia vzniku PF UPJŠ za významný prínos k rozvoju Ústavu biologických a ekologických vied a za rozvoj medzinárodných vzťahov - 2008
Cena rektora UPJŠ za vynikajúce vedeckovýskumné výsledky dosiahnuté vo vednom odbore Genetika - 2010
Zlatá medaila Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika pri príležitosti 50. výročia jej založenia - 2013.

Štúdium v zahraničí
* 1979 Agrobotanický ústav v Tápiószele, Maďarsko
* 1981 Biologické výskumné centrum v Szegede, Maďarsko
* 1985 IREX pobyty na univerzitách v Knoxville, Tennessee a Mineapolis-Saint Paul, Minnesota, USA
* 1990 Univerzita v Trondheime, Nórsko
* 1992 NATO Advanced Study Institute v Heraklione na Kréte

Štúdium - Prednášky:
* Genetika
* Modelové organizmy v genetike
* Evolučná biológia
* Cytogenetika a karyológia

Výskum
Tím prof. Čellárovej sa dlhodobo venuje výskumu bioaktívnych látok s protinádorovou aktivitou produkovaných zástupcami rodu Hypericum. V súčasnosti sa štúdium orientuje najmä na komparatívnu analýzu transkriptomických dát s cieľom identifikácie kľúčových génov a enzýmov biosyntézy fotodynamicky aktívnych naftodiantrónov a floroglucinolov a determináciu lokalizácie týchto látok v rastline pomocou najnovších zobrazovacích technológií. Súčasťou výskumu je aj štúdium biosyntetického potenciálu endofytických mikroorganizmov izolovaných de novo zo zástupcov rodu Hypericum a vplyvu elicitácie biotickými a abiotickými faktormi na sekundárny metabolizmus. Získané poznatky sa využijú pri návrhu biotechnologickej alternatívy produkcie týchto látok.

Garant
* Garant doktorandského štúdia v odbore Genetika
* Garant magisterského študijného programu Genetika a molekulárna cytológia

Doktorandi:
RNDr. Anna Mišianiková
RNDr. Daniela Zubrická
RNDr. Odeta Czeranková
RNDr. Jana Henzelyová
Mgr. Miroslava Bálintová
Mgr. Zuzana Jurčacková

Doktorandi, ktorí úspešne ukončili doktorandské štúdium:
Katarína Kimáková, PhD. (Associate Professor), Renáta Brutovská, PhD. Jana Halušková, PhD. Vanda Švehlíková, PhD. Patrícia Saxová, PhD. Katarína Bruňáková, PhD. Jana Koperdáková, PhD. Martina Urbanová, PhD. Ján Košuth, PhD. Zuzana Katkovčinová, PhD. Hedviga Košuthová-Komarovská, PhD., RNDr. Matúš Skyba, PhD. Linda Petijová, PhD.


Bývalí študenti, ktorí ukončili doktorandské štúdium v zahraničí:
Eva Vranová, PhD. (University of Ghent, Belgium)
Zuzana Jasenčáková, PhD. (University of Halle, Germany)
Vladimír Wolf, PhD. (University of Bern, Switzerland)

Členstvo vo vedeckých orgánoch
* International Association for Plant Biotechnology (IAPB) - národná korešpondentka pre Slovenskú republiku
* International Institute for Refrigeration (IIR) - členka medzinárodnej expertnej skupiny C1 pre kryobiológiu a kryomedicínu
* Genetická spoločnosť Gregora Mendela
* členka Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika

Projekty
Domáce výskumné projekty
* APVV-14-0154
Transkriptóm, metabolóm a signalóm bioaktívnych látok s protinádorovým účinkom v rode Hypericum, 2015-2018, zodpovedná riešiteľka
* VEGA 1/0090/15
De novo RNA-seq analýza transkriptómu zameraná na identifikáciu kandidátnych génov kódujúcich profilujúce sekundárne metabolity v rode Hypericum, 2015-2018, zodpovedná riešiteľka
* APVV-0040-10
Hypericín: biotechnológia, signalóm, fotodynamická terapia. 2010-2013, riešiteľka
* VEGA 1/0142/11
Hypericín a jeho potenciálna úloha v obranných mechanizmoch v rode Hypericum, 2011-2015, zodpovedná riešiteľka
* APVV-LPP-0021=09
Kandidátne gény v biosyntéze hypericínu a hyperforínu v rode Hypericum, 2009-2012, zodpovedná riešiteľka
* APVV-0321-07
Hypericum spp. ako zdroj bioaktívnych látok s protinádorovou aktivitou. 2008-2010, vedúca projektu
* APVV-LPP-0015-07
Gény sekundárneho metabolizmu a kryogénneho poškodenia v rode Hypericum spp. 2008-2012, vedúca projektu
* VEGA 1/0049/08
Genetické aspekty produkcie bioaktívnych látok v rode Hypericum. 2008-2010, vedúca projektu
* VEGA 1/2326/05
Štúdium expresie hyp-1 génu kódujúceho kľúčový enzým v biosyntetickej dráhe hypericínu. 2005-2007, vedúca projektu
* APVT-20-003704
Hypericum perforatum L.: Genetické aspekty syntézy hypericínu a jeho fototoxické účinky. 2005-2007, vedúca projektu

Medzinárodné projekty
* COST-843 Quality Enhancement of Plant Production through Tissue Culture. 2000-2005, zodpovedná riešiteľka
* COST-871 Cryopreservation of Crop Species in Europe (Cryoplanet). Členka Management Committee za SR a riešiteľka, 2006-2010
* Bio-production of active compounds from Hypericum species. Projekt Multilaterálnej spolupráce BMBF (Bundes Ministerium fur Bildung und Forschung). 2006-2007, zodpovedná riešiteľka za SR
* Evaluation of the impact of cryopreservation on the main physiological and genetic characteristics of in vitro regenerated plants. Projekt bilaterálnej spolupráce Slovensko-Bulharsko. 2007-2008, zodpovedná riešiteľka za UPJŠ
* Kryokonzervácia a fyziologický status balkánskeho endemitu Hypericum rumeliacum Boiss. Projekt bilaterálnej spolupráce Slovensko-Bulharsko APVV-0008-08. 2009-2010, zodpovedná riešiteľka za UPJŠ
* Štruktúrne a funkčné zmeny pletív Hypericum spp. po kryokonzerváii. APVV SK-BG 0012-10, 2011-2013, zodpovedná riešiteľka

Akademické projekty
* Tempus UM_JEP 13050: Credit-based System at Faculties of Science in Slovakia. 1999-2001, koordinátorka
* EUA Quality Culture Round II: Doctoral Programme Project. 2004-2005, koordinátorka na UPJŠ
* EUA Quality Culture Round III: Women in Universities: Research, Teaching, Leadership. 2005-2006, koordinátorka na UPJŠ
* EUA Creativity Project. 2006, koordinátorka na UPJŠ

Spolupráca
* Univerzita Komenského v Bratislave
* Ústav experimentálnej botaniky AV ČR v Olomouci
* Technická Univerzita v Dortmunde, Nemecko
* Technická univerzita v Kodani, Dánsko
* Univerzita „La Sapienza“ v Ríme, Taliansko
* Hypexplor Consortium www.hypexplor.com
* Univerzita v Sofii, Bulharsko

Vybrané publikácie 2009-2016
Soták M, Czeranková O, Klein D, Nigutová K, Altschmied L, Li L, Jose A, Wurtele ES, Čellárová E. Differentially Expressed Genes in Hypericin-Containing Hypericum perforatum Leaf Tissues as Revealed by De Novo Assembly of RNA-Seq. Plant Molecular Biology Reporter 2016, doi: 10.1007/s11105-016-0982-2, in press.

Mišianiková A, Zubrická D, Petijová L, Bruňáková K, Čellárová E.Effect of cryoprotectant solution and of cooling rate on crystallization temperature in cryopreserved Hypericum perforatum cell suspension cultures.  Cryoletters 2016, in press .

Bruňáková K and Čellárová E.Conservation Strategies in the Genus Hypericum via Cryogenic Treatment. Front. Plant Sci. 2016, 7:558 doi: 10.3389/fpls.2016.00558, in press.

Kucharikova A, Kimakova K, Janfelt C, Čellarova E. Interspecific variation in localization of hypericins and phloroglucinols in the genus Hypericum as revealed by Desorption Electrospray Ionization Mass Spectrometry imaging. Physiologia plantarum. 2016, Vol. 157, s. 2-12.

Zubrická D., Mišianiková A, Henzelyová J., Valletta A., Angelis D., D’Auria F.D., Simonetti G., et al.: Xanthones from roots, hairy roots and cell suspension cultures of selected Hypericum species and their antifungal activity agains Candida albicans. Plant Cell Report. 2015, DOI 10.1007/s00299-015-1842-5

Kusari S., Sezgin S., Nigutová K., Čellárová E., Spiteller M.: Spatial chemo-profiling of hypericin and related phytochemicals in Hypericum species using MALDI-HRMS imaging. Anal Bioanal Chem. 2015, 407, pp. 4779-4791

Stoyanova-Koleva D., Stefanova M., Ganeva T.S., Čellárová E.: Structural modifications in the mesophyll associated with cryopreservation of seven Hypericum species. Biologia Plantarum. 2015, 59, 3, pp. 214-520

Bruňáková K., Petijová L., Zámečník J., Turečková V., Čellárová E.: The role of ABA in the freezing injury avoidance in two Hypericum species differing in frost tolerance and potential to synthesize hypericins. Plant Cell Tiss. Org. Cult., 2015, 122, pp. 45-56

Petijová L., Bruňáková K., Zámečník J., Zubrická D., Mišianiková A., Kimáková K., Čellárová E.: Relation between frost tolerance and post-cryogenic recovery in Hypericum spp., prijaté do tlače pre Cryoletters, 35, 2014, 171-179

Košuth J., Hrehorová D., Jaskolski M., Čellárová E.: Stress-induced expression and structure of the putative gene hyp-1 for hypericin biosynthesis. Plant Cell Tiss. Org. Cult. 114, 2013, 2007-2016

Stoyanova-Koleva D., Stefanova M., Čellárová E., Kapchina-Toteva V.: Chloroplast ultrastructure of Hypericum perforatum L. plants regenerated in vitro after cryopreservation. Biol. Plant. 57, 2013, 793-796

Skyba M., Petijová L., Košuth J., Petrova Koleva D., Gancheva Ganeva Ts., Kapchina-Toteva V., Čellárová E.: Oxidative stress and antioxidant response in Hypericum perforatum L. plants subjected to low temperature treatment. J. Plant Physiol. 169, 2012, 955-964

Petijová L., Skyba M., Čellárová E.: Genotype-dependent response of Hypericum perforatum L. shoot tips to cryogenic treatment: Effect of pre-culture conditions on post-thaw recovery. Plant Omics J. 5, 2012, 291-297

Kusari, S., Košuth, J., Čellárová, E., Spiteller, M.: Survival-strategies of endophytic Fusarium solani against indigenous camptothecin biosynthesis. Fungal Ecol. 4, 2011, 219-223

Košuth, J., Smelcerovic, A., Borsch, T., Zuehlke, S., Karppinen, K., Spiteller, M., Hohtola, A., Čellárová, E.: The hyp-1 gene is not limiting for hypericin biosynthesis in the genus Hypericum. Functional Plant Biol. 38, 2011, 35-43

Skyba M., Faltus, M., Zámečník, J., Čellárová, E.: Thermal analysis of cryopreserved Hypericum perforatum L. shoot tips: cooling regime dependent dehydration and ice growth.  Thermochim. Acta 514, 2011, 22-27

Bruňáková K., Zámečník J., Urbanová M., Čellárová E.:  Dehydration status of ABA-treated and cold-acclimated Hypericum perforatum L. shoot tips subjected to cryopreservation. Thermochim. Acta 525, 2011, 62-70

Skyba, M., Urbanová, M., Kapchina-Toteva, V., Košuth, J., Harding, K., Čellárová, E.: Physiological, biochemical and molecular characteristics of cryopreserved Hypericum perforatum l. shoots tips. Cryo Lett. 31, 2010, 249-260

Danova, K., Čellárová, E.  Macková , A., Daxnerová, Z., Kapchina-Toteva, V.: In vitro culture of Hypericum rumeliacum Boiss. and production of phenolics and flavonoids. In vitro Cell. and Dev. Biol. – Plant. 46, 2010, 422-429

Komarovská, H., Košuth, J., Giovannini, A., Smelcerovic, A., Zuehlke, S., Čellárová, E.: Effect of number of rol genes integrations on phenotypic variation in hairy root-derived Hypericum perforatum L. plants. Z. Naturforsch. 65c, 2010, 701-712

Bruňáková, K., Košuth, J., Katkovčinová, Z., Lázárová, M., Čellárová, E.: Expression of two genes of paclitaxel biosynthetic pathway during germination of Taxus baccata L. zygotic embryos. Biol. Plant. 54, 2010, 515-519, 515-519

Miadoková, E, Chalupa, I., Vlčková, V., Ševčovičová, A., Kopasková, M., Hercegová A., Gašperová, P., Alfoldiová, Ľ., Komjatiová, M., Czanyiová, Z., Gálová, E., Čellárová, E., Vlček, D.:  Genotoxicity and antigenotoxicity evaluation of non-photoactivated hypericin.  Phytother. Res., 24, 2010, 90-95

Iné
* predsedníčka odborovej komisie doktorandského štúdia v odbore Genetika na UPJŠ
* členka odborovej komisie doktorandského štúdia v odbore Genetika na Univerzite Komenského v Bratislave
* členka komisie VEGA (1999-2005, 2012-2016)
* podpredsedníčka Rady štátneho programu vedy a techniky - Kvalita života
* členka Rady Agentúry na podporu vedy a techniky (2004-2005)
* členka Rady Agentúry na podporu výskumu a vývoja pre prírodné vedy (2006-2009)
* inštitucionálna koordinátorka programu Socrates/Erasmus na UPJŠ (2003-2007)
* predsedkyňa Rady Centier excelentnosti na UPJŠ
* členka Akreditačnej komisie pre ústavy SAV v biologických a chemických vedách
* členka Komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác v odbore Genetika
* členka Komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác v odbore Botanika a fyziológia rastlín