Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


KATEDRA BUNKOVEJ BIOLÓGIE

Katedra fyziológie živočíchov

Katedra genetiky

Katedra zoológie

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie


Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>

KATEDRA BUNKOVEJ BIOLÓGIE

doc. RNDr. Zuzana DAXNEROVÁ, CSc.

Pracovisko: Ústav biologických a ekologických vied
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Adresa: Moyzesova 11, 040 01 Košice
Telefón: +421 55 234-1186
Miestnosť: 136(Mo11-1K)  (1.poschodie)
Email: zuzana.daxnerova@upjs.sk

Akademické tituly a hodnosti
RNDr.:1981
CSc.:1990
Doc.:2001

Profesionálna kariéra
1973-1978 Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach – ukončené štúdium v odbore všeobecná biológia
1978-1985 Neurobiologický ústav SAV v Košiciach, Morfologické oddelenie
1985-1990 Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Katedra všeobecnej biológie
1990-1993 Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, Oddelenie biofyziky
1993- Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, ÚBEV, Katedra bunkovej biológie

Štúdium - Prednášky:
Histológia
Embryológia živočíchov
Metódy svetelnej a elektrónovej mikroskopie

Výskum
Výskum je zameraný na sledovanie vývoja miechy v oblasti centrálbeho miechovéha kanála v embryonálnom a perinatálnom období.

Garant - Garant bakalárskeho študijného programu Biológia

Projekty
VEGA 1/238/93 Možnosti použitia látok modifikujúcich biologickú odpove? organizmu pri ochrane pred účinkami ionizujúceho žiarenia a štúdium mechanizmov protektívneho efektu, riešiteľka
VEGA 1/239/93 Štúdium latentného poškodenia pečene vyvolaného ožarovaním a chemickou noxou a hľadanie možnosti zmiernenia poškodenia podávaním hepatoprotektívnych látok, riešiteľka
VEGA /2049/95 Ovplyvnenie radiačného poškodenia krvotvorných a nádorových buniek imunomodáciou a modifikáciou metabolizmu eikosanoidov, zástupkyňa vedúceho projektu
VEGA 1/3227/96 Cytogenetické a molekulové základy variability vybraných znakov v R2 a R3 generáciách somaklonov Hypericum perforatum L. a vplyv hypericínu na hemopoézu a cytotoxickú aktivitu leukocytov, zástupkyňa ved. projektu
VEGA 1/2049/95. Ovplyvnenie radiačného poškodenia krvotvorných a nádorových buniek imunomoduláciou a modifikáciou metabolizmu eikosanoidov, spoluriešiteľka
VEGA 1/6028/99 Genetické štúdium diploidných genotypov Hypericum perforatum L. na bunkovej a molekulovej úrovni a vplyv hypericínu na rádiosenzitivitu nádorových buniek,zástupkyňa ved. projektu
VEGA MŠ SR a SAV 1/4383/9 Funkčné, biochemické a cytologické zmeny u žiarením akcelerujúceho starnutia myší a potkanov s možnos?ou ich ovplyvnenia,spoluriešiteľka
VEGA 1/6026/9 Vplyv radiačnej terapie na proliferáciu nádorových a krvotvorných kmeňových buniek za podmienok imunomdulácie a zásahu do metabolizmu eikosanoidov, spoluriešiteľka
VEGA 1/9279/02 Epidemiologická štúdia prevalencie urogenitálnej infekcie Chlamydia trachomatis v reprezentatívnej vzorke populácie žien vekovej skupiny 18-25 rokov, spoluriešiteľka
VEGA 1/2356/05 Zákonitosti transformácie neuroepitelových a ependýmových buniek centrálneho kanála miechy vo vývoji a po traume, vedúca grantového projektu.
KEGA 3/3006/05 Implementácia plastinátov ako učebných pomôcok do integrovaného výučbového procesu biológie na základných a stredných školách, spoluriešiteľka
VEGA č. 1/4320/07 Patogenéza a experimentálna náprava rázštepu podnebia in vitro: Molekulová regulácia osudu buniek stredového epitelového švu u myších embryí s poškodeným Tgf-b3 génom, zástupca ved. projektu
VEGA MŠ SR 1/0322/11 Charakterizovanie vybraných parametrov exogénnych markerov S-fázy bunkového cyklu v in vivo a in vitro podmienkach, zástupca ved. projektu
VEGA MŠ SR 1/0967/12 Vyšetrenie procesov proliferácie, transformácie a interakcií buniek miechy potkana a ich migrácia v perinatálnom období vývoja,vedúca grantového projektu

Vybrané publikácie
Mitro, A., Mozeš, Š., Maršala ,J., Marossy, A., Daxnerová ,Z., Nováková, V.: Total content of RNA in individual nerve cells of spinal ganglion during ischemia in dog. J. Hirnforsch. 22, 217-220,1981.

Mitro, A., Maršala, J., Jalč, P., Pomfy, M., Marossy, A., Daxnerová, Z., Šeboková, Z.: Method of the development of irreversible complete cerebral ischemia in dog. Neuropat. Polska, 21, 315-321, 1983.

Mitro, A., Daxnerová, Z., Smetana, K., Marossy, A., Jalč, P., Maršala, J.: Nucleus ultrastructure of dog dorsal root ganglia cells after partial ischemia. J. Hirnforsch. 24, 273-280, 1983.

Daxnerová, Z., Mitro, A.: The nucleolar channel system of nerve cell. J. Hirnforsch. 3, 309-311, 1984.
Mitro, A., Marossy, A., Daxnerová, Z., Bona, M.: Investigation of nuclei and nucleoli of nerve cells after ischemia. Histochem.J. 16, 465-466, 1984.

Daxnerová, Z., Mitro, A., Marossy, A., Maršala, J.: Silver staining of the neuronal nuclei. Z. Mikrosk. Anat. Forsch. 99, 793-803, 1985.

Čellárová, E., Kimáková, K., Daxnerová, Z., Mártonfi, P.: Hypericum perforatum (St. John's wort): In vitro culture and the production of hypericin and other secondary metabolites. In: Biotechnology in Agriculture and Forestry, Vol. 33, "Medicinal and Aromatic Plants VIII". (Ed. Bajaj, Y.P.S.), Springer-Verlag Berlin, 261-275, 1995.

Daxnerová, Z., Mitro ,A.: Cytochemical study of nerve cells nucleoli after ischemia. Histochem. J. (London) 18, 2-3, 1986.

Marosy, A., Mitro, A., Daxnerová, Z., Bona, M., Maršala, J.: Changes in light dorsal root cells after aortic occlusion in rabbit. Verh. Anat. Ges. 80, 943-944, 1986.

Marosy, A., Mitro, A., Daxnerová, Z., Bona, M.: Microspherules in nucleoli of nerve cells after ischemia. Histochem. J. (London) 18,2-3, 1986.

Daxnerová, Z., Mitro, A., Marossy, A., Maršala, J.: Investigation of dorsal root ganglia neuronal nuclei of rabbits after application of selective silver staining. Verh. Anat. Ges. 80, 951-952, 1986.

Čellárová, E., Daxnerová, Z., Kimáková, K., Halušková, J.: The variability of hypericum content in the regenerants of Hypericum perforatum. Acta Biotechnol. 14, 265-271, 1994.

Levkut, M., Kolodzieyski, L.,Ledecký, V., Daxnerová, Z.: Familial Melanoma in the Progeny of a Duroc and Slowak White Crossbred Sow. J. Comp. Pathol.113, 233-239, 1995.

Daxnerová, Z., Maršala, M.,Maršala, J.: Graded postischemic reoxygenation attenuates ischemia-reperfusion-induced nuclear and nucleolar damage in lumbosacral dorsal root ganglia neurons. Light and electron microscopic study in rabbit. J.Brain Res. 36, 379-391 1995.

Čellárová, E., Brutovská, R., Daxnerová, Z., Bruňáková, K., Weigel, R. C.: Dependence of hypericin content on ploidy of somaclones of Hypericum perforatum L. Acta Biotechnol. 17, 83-90, 1997.

Abdouslam, O.E., Ojeda, F., Levkut, M., Ševčiková,Z., Škardová, I., Daxnerová, Z.: Ultrastructure of appoptotic cells in chicken bursa of Fabricius after gamma irradiation, Acta Veterinaria, Brno, 66,155-158, 1997.

Adam,E., Berkova,Z., Daxnerova,Z., Icenogel,J., Reeves,W.C., Kaufman,R.H.: Papillomavirus detection: Demographic and behavioral characteristics influencing the identification of cervical disease. Am. J. Obstet. Gynecol., 162, 257-264, 2000.

Daxnerová,Z., Berková,Z., Kaufman,R.H., Adam,E.: Detection o human cytomegalovirus DNA in 986 women studied for human papillomavirus-associated cervical neoplasia. Journal of Lower Genital Tract Disease, 7, 187-193, 2003.

Gažová,Z., Bellová,A., Daxnerová,Z., Imrich,J., Kristian,P., Tomaščiková,J., Bágeľová,J., Fedunová,D., Antalík,M.: Acridine derivatives inhibit lysozyme aggregation In: European Biophysics Journal with Biophysics Letters. - ISSN 0175-7571. - Vol. 37, iss. 7 (2008), s. 1261-1270.

Ševc,J., Daxnerová,Z., Miklošová, M.,:Role of Radial Glia in Transformation of the Primitive Lumen to the Central Canal in the Developing Rat Spinal Cord . In: Cellular and Molecular Neurobiology. - ISSN 0272-4340. - Vol. 29, iss. 6-7 (2009), p. 927-936.

Ševc, J., Daxnerová,z., Haňová,V., Kovaľ,J.: Novel observations on the origin of ependymal cells in the ventricular zone of the rat spinal cord In: Acta Histochemica. - ISSN 0065-1281. - Vol. 113, no. 2 (2011), s. 156-162.