Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


Katedra bunkovej biológie

Katedra fyziológie živočíchov

Katedra genetiky

Katedra zoológie

LABORATÓRIUM molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie


Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>

ÚSTAV BIOLOGICKÝCH EKOLOGICKÝCH VIED

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Adresa: Moyzesova 11, Košice 041 54
Telefón: +421 55 6228310,+421 55 234-1182
Email: peter.fedorocko@upjs.sk


prof. RNDr. PETER FEDOROČKO, CSc.
Vedúci ústavu


Tituly, hodnosti:

RNDr. - 1983, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
CSc. - 1994
prof. - 2009, odbor biológia, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice

Profesionálna kariéra
* 1978-1983 Štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, odbor všeobecná biológia

Pracovné zaradenie:
* 1983-1985 asistent v Laboratóriu veterinárnej onkológie Ústavu experimentálnej veterinárnej medicíny v Košiciach
* 1985-1997 samostatný odborný pracovník pre vedecký výskum Katedry všeobecnej biológie (od r. 1990 Katedry bunkovej a molekulovej biológie) Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Košice
* 1997-1998 vysokoškolský učiteľ Katedry bunkovej a molekulovej biológie PF UPJŠ, Košice
* 1998-2002 vedúci Katedry bunkovej a molekulovej biológie PF UPJŠ, Košice
* 2002- riaditeľ Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ, Košice

Ocenenia
* Cena odbornej spoločnosti (Spoločnosť pre rádioterapiu, rádiológiu a radiačnú fyziku Slovenskej lekárskej spoločnosti) za najlepšiu publikáciu v roku 1992
* Cena dekana PF UPJŠ za vedeckú a výskumnú činnosť učiteľov a vedeckých pracovníkov v roku 1999, 2003 a 2009
* Strieborná medaila Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach pri príležitosti 45. výročia vzniku PF UPJŠ v Košiciach
* Cena rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v oblasti vedy a výskumu (2012)

Štúdium
Prednášky:
* Cytopatológia
* Experimentálna hematológia

Cvičenia:
* Seminár z cytopatológie
* Seminár z experimentálnej hematológie

Vedúci diplomových prác: 18

Konzultant rigoróznych prác: 14
Ukončení doktorandi (meno a priezvisko, termín ukončenia)
* RNDr. Mária Čekanová: „Mechanism of growth modulation of human lung cancer cells by pulmonary fibroblasts.“ Obhájená 25.1.2005, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach;
* Ing. Viktor Horváth: „High effectiveness of platinum complexes with adamantylamine in overcoming resistance to cisplatin and suppressing proliferation of ovarian cancer cells in vitro.“ Obhájená 22.6.2006, P?írodov?decká fakulta, Masarykova Univerzita, Brno;
* RNDr. Ján Kleban: „Modulácia účinku hypericínom navodenej fotodynamickej terapie inhibítormi metabolizmu kyseliny arachidonovej v experimentálnom nádorovom modeli.“ Obhájená 5.12.2007, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach.
* RNDr. Jaromír Mikeš: „Sensitivity of normal versus tumour colon epithelial cells towards photodynamic therapy with hypericin and implication of p53 status in efficiency of this therapeutic approach.“ Obhájená 23.9.2008, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach.
* RNDr. Lucia Grada Kuliková: „Different effects of single and fractionated light delivery regimes in photodynamic therapy with hypericin on HT-29 adenocarcinoma cells in vitro.“ Obhájená 2.2.2010, komisia Medzinárodného doktorandského programu v „Molekulárnej onkológii a endokrinológii“, Univerzita Federica II v Neapole, Taliansko a 24.2.2010, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach.
* RNDr. Ján Kovaľ: „Úloha HER2 receptora a erytropoetínu v modulácii fotodynamickej terapie s hypericínom.“ Obhájená 24.2.2010, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach.
* RNDr. Rastislav Jendželovský: „Inhibícia transportných systémov nádorových buniek epitelu hrubého čreva a jej vplyv na celkovú efektivitu fotodynamickej terapie.“ Obhájená 24.2.2010, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach.
* RNDr. Peter Ferenc: „Fotodynamická terapia a modulácia bunkových signálnych dráh tyrozín kinázovým inhibítorom genisteínom v protinádorovej terapii.“ Obhájená 26.8.2010, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach.
* RNDr. Martin Kello: „Modulácia účinku fotodynamickej terapie polynenasýtenými mastnými kyselinami v experimentálnom nádorovom modeli in vitro.“ Obhájená 26.8.2010, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach.
* RNDr. Miriam Bačkorová: „Cytotoxické účinky sekundárnych metabolitov líšajníkov v nádorovom experimentálnom modeli.“ Obhájená 29.9.2011, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach.

Súčasní doktorandi
* RNDr. Lucia Mikešová
* RNDr. Ján Kriška
* Mgr. Zuzana Papčová
* Mgr. Barbora Valeková

Výskum
* V nedávnej minulosti bol výskum zameraný na sledovanie hemostimulačných účinkov imunomodulačných látok (predovšetkým muramyl peptidov a bakteriálnych extraktov) na žiarením utlmenú krvotvorbu. Cieľom týchto experimentov bolo objasnenie niektorých mechanizmov uplatňujúcich sa v imunomodulačnej rádioprotekcii jednak na úrovni kmeňových buniek krvotvorby, ale aj na úrovni mediátorov protektívneho efektu (cytokínov, eikosanoidov a proteínov akútnej fázy).

* Ďalšou oblasťou vedeckého záujmu bolo sledovanie možnosti využitia kombinovanej imunoterapie s cieleným zásahom do metabolizmu eikosanoidov v kanceroterapii.

* V súčasnosti je stredobodom záujmu modulácia proliferácie a apoptózy nádorových buniek v závislosti od interakcie cytotoxicky pôsobiacich farmák s vysoko nenasýtenými mastnými kyselinami alebo ich metabolitami (predovšetkým účinku hypericínu in vitro a jeho uplatnenie vo fotodynamikej terapii experimentálnych nádorov (in vivo štúdie).

Garant
* garant študijného programu "4.2.2. Molekulárna cytológia" (doktorandský študijný program).

Členstvo vo vedeckých orgánoch

* člen Čs. biologickej spoločnosti
* člen Českej společnosti pro analytickou cytologii
* člen American Society for Photobiology
* člen Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
* člen Vedeckej rady Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
* člen Vedeckej rady Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach
* člen pracovnej skupiny Akreditačnej komisie vlády SR pre vedy o živej prírode
* člen vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie CELLS, České Bud?jovice, 2000
* člen vedeckého výboru konferencie ANALYTICAL CYTOMETRY, Brno, 2001

Členstvo v skúšobných komisiách:
* člen komisie pre štátne záverečné skúšky a rigorózne skúšky od r. 1998

Členstvo v odborových, habilitačných a inauguračných komisiách:
* Predseda odborovej komisie pre doktorandské štúdium - študijný program 4.2.2. Molekulárna cytológia (UPJŠ)
* Člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium - študijný program 4.2.4. Genetika (UPJŠ)
* Člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium - študijný program 2.2.10 Fyziológia živočíchov (UPJŠ)
* Člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium - študijný program 7.3.2 Farmakológia (UPJŠ)
* Člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium - študijný program 4.2.15 Imunológia (Univerzita veterinárskeho lekárstva)
* Predseda alebo člen habilitačných a inauguračných komisií na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity v Brne (ČR), Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave a na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Projekty
* APVV-LPP-0062-09 "Podpora a stimulácia excelentných školiteľov doktorandského štúdia":
Modulácia bunkových signálnych dráh pre cielenú nádorovú terapiu. Vedúci projektu

* APVV-0040-10:
Hypericín: biotechnológia, signalóm, fotodynamická terapia. Vedúci projektu

* VEGA MŠVVaŠ SR a SAV 1/0626/11:
Nekaspázové signálne dráhy v programovanej smrti nádorovej bunky a dopad aktivity ABC-transportných systémov na potenciálny vznik bunkovej rezistencie po fotocytotoxickom účinku hypericínu. Vedúci projektu

* VEGA MŠ SR a SAV 1/0733/12:
Typizácia ľudského erytropoetínového receptora v nádorovej a normálnej bunke. Zástupca vedúceho projektu

* APVV-0001-07 „Podpora vzniku a činnosti výskumných a vzdelávacích centier excelentnosti":
Centrum pre výskum signalómu. Vedúci projektu.

Spolupráca v SR:
* Fakultná nemocnica L. Pasteura, Košice
* Tkanivová banka, Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie 1. súkromná nemocnica, a.s. Košice-Šaca
* Gyncare, s.r.o., Košice

v zahraničí:
* Biofyzikální ústav Akademie v?d České republiky, Brno, Česká republika
* InterCell GmbH/Cistem Biotechnologies GmbH, Viedeň, Rakúsko (Dr. A. Egyed, PhD.)
* University of Tennessee, College of Veterinary Medicine, Department of Pathobiology, Knoxville, TN, USA (prof. Hildegard M. Schuller, DVM, Ph.D.)
* University of Naples Federico II, Department of Biologia e Patologia Cellulare e Molecolare, Neapol, Taliansko (prof. G. Palumbo)

Vybrané publikácie

Vybrané publikácie 1992-doteraz
* Fedoročko P., Brezáni P., Macková O.: Radioprotection of mice by the bacterial extract Broncho-VaxomR: Haemopoietic stem cells and survival enhancement. Int.J.Radiat.Biol., 61, 511 518, 1992
* Fedoročko P., Brezáni P.: Radioprotection of mice by the bacterial extract Broncho Vaxom: Comparison of survival in five inbred mouse strains. Int.J.Immunotherapy, 8, 185 190, 1992
* Fedoročko P.: Liposomal muramyl tripeptide phosphatidylethanolamine (MTP-PE) promotes haemopoietic recovery in irradiated mouse. Int.J.Radiat.Biol., 65, 465-475, 1994
* Fedoročko P., Brezáni P., Macková N.O.: Radioprotective effects of WR-2721, Broncho-VaxomR, and their combinations: survival, myelopoietic restoration, and induction colony-stimulating activity in mice. Int.J. Immunopharmacol., 16, 177-184, 1994
* Fedoročko P., Macková N.O., Brezáni P., Kopka M.: Administration of the bacterial extract Broncho-VaxomR enhances radiation recovery and myelopoietic regeneration. Immunopharmacology, 28, 163-170, 1994
* Fedoročko P., Macková N.O.: Radioprotective effects of combination Broncho-Vaxom, a macrophage activator, and indomethacin, an inhibitor of prostaglandin production: Relationship to myelopoiesis. Eur.J.Haematol., 56, 54-61, 1996
* Fedoročko P., Domonkošová A., Kundrátová T., Macková N.O., Brezáni P., Fedoročková A.: Effects of cadmium on haemopoiesis in irradiated and non-irradiated mice: 1.Relationship to the number of myeloid progenitor cells. Physiol.Res., 45, 93-100, 1996
* Fedoročko P., Macková N.O.: Combined modality radioprotection: Enhancement of survival and hematopoietic recovery in gamma-irradiated mice by the joint use of liposomal muramyl tripeptide phosphatidylethanolamine (MTP-PE) and indomethacin. Int.J.Immunopharmacol., 18, 329-337, 1996
* Fedoročko P., Macková N.O.: Radioprotection of haemopoietic stem cells by a single injection of bacterial lysate – IRS-19 administered to mice before or after irradiation. Int.J. Immunopharmacol., 22, 989-999, 2000
* Fedoročko P., Egyed A., Vacek A.: Irradiation induces increased production of haemopoietic and proinflammatory cytokines in the mouse lung. Int.J.Radiat.Biol., 78:4, 305-313, 2002
* Hoferová Z., Fedoročko P., Hofmanová J., Hofer M., Znojil V., Minksová K., Souček K., Egyed A., Kozubík A.: The effect of nonsteroidal anti-inflammatory drugs ibuprofen, flurbiprofen, and diclofenac on in vitro and in vivo growth of mouse fibrosarcoma. Cancer Investigation, 20:4, 490-498, 2002
* Hoferová Z., Fedoročko P., Hofer M., Hofmanová J., Kozubík A.: Lipoxygenase inhibitors suppress proliferation of G5:113 fibrosarcoma cells in vitro but do not produce anti-fibrosarcoma activity in vivo. Neoplasma, 50:2, 102-109, 2003
* Fedoročko P., Hoferová Z., Hofer M., Brezáni P.: Administration of liposomal muramyl tripeptide phosphatidylethanolamine (MTP-PE) and diclofenac in the combination attenuates their anti-tumor activities. Neoplasma, 50:3, 176-184, 2003
* Hoferová Z., Souček K., Hofmanová J., Hofer M., Minksová K., Fedoročko P., Kozubík A.: In vitro proliferation of fibrosarcoma cells depends on intact functions of lipoxygenases and cytochrome P-450-monooxygenase. Cancer Investigation, 22:2, 234-247, 2004
* Horváth V., Blaná?ová O., Švihálková-Šindlerová L., Souček K., Hofmanová J., Sova P., Kroutil A., Fedoročko P., Kozubík A.: Platinum(IV) complex with adamantylamine overcomes intrinsic resistance to cisplatin in ovarian cancer cells. Gynecologic Oncology 102:1, 32-40, 2006
* Kleban J., Szilárdiová B., Mikeš J., Horváth V., Sačková V., Brezáni P., Hofmanová J., Kozubík A., Fedoročko P.: Pre-treatment of HT-29 cells with 5-LOX inhibitor (MK-886) induces changes in cell cycle and increases apoptosis after photodynamic therapy with hypericin. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 84:2, 79-88, 2006
* Cekanova M., Masi T., Plummer H.K. III, Majidi M., Fedorocko P., Schuller H.M.: Pulmonary fibroblasts stimulate the proliferation of cell lines from human lung adenocarcinomas. Anti-Cancer Drugs 17:7, 771-781, 2006
* Mikeš J., Kleban J., Sačková V., Horváth V., Jamborová E., Vaculová A., Kozubík A., Hofmanová J., Fedoročko P.: Necrosis predominates in the cell death of human colon adenocarcinoma HT-29 cells treated under variable conditions of photodynamic therapy with hypericin. Photochemical & Photobiological Sciences 6:7, 758-766, 2007
* Solár P., Horváth V., Kleban J., Kovaľ J., Solárová Z., Kozubík A., Fedoročko P.: Hsp90 inhibitor geldanamycin increases the sensitivity of resistant ovarian adenocarcinoma cell line A2780cis to cisplatin. Neoplasma, 54:2, 127-130, 2007
* Kožurková M., Sabolová D., Janovec L., Mikeš J., Kovaľ J., Ungvarský J., Štefanišinová M., Fedoročko P., Kristian P., Imrich J.: Cytotoxic activity of proflavine diureas: Synthesis, antitumor evaluation and DNA binding properties of 1',1''-(acridin-3,6-diyl)-3',3''-dialkyldiureas. Bioorganic & Medicinal Chemistry 16:7, 3976-3984, 2008
* Dvorožňáková E., Porubcová J., Šnábel V., Fedoročko P.: Imunomodulative effect of liposomized muramyltripeptide phosphatidylethyanolamine (L-MTP-PE) on mice with alveolar echinococcosis and treated with albendazole. Parasitology Research 103:4, 919-929, 2008
* Solár P., Kovaľ J., Kleban J., Solárová Z., Lazúr J., Fedoročko P., Sytkowski A.J.: Erythropoietin inhibits apoptosis induced by photodynamic therapy in SKOV3 cells. Molecular Cancer Therapeutics 7:8, 2263-2271, 2008
* Mikeš J., Kovaľ J., Jendželovský R., Sačková V., Uhrinová I., Kello M., Kuliková L., Fedoročko P.: The role of p53 in efficiency photodynamic therapy with hypericin and subsequent long-term survival of colon cancer cells. Photochemical & Photobiological Sciences, 8:11, 1558-1567, 2009
* Jendželovský R., Mikeš J., Kovaľ J., Souček K., Procházková J., Kello M., Sačková V., Hofmanová J., Kozubík A., Fedoročko P.: Inhibition of MRP1 and BCRP activity by proadifen increases hypericin content and potentiates the effect of hypericin-mediated photodynamic therapy in HT-29 colon adenocarcinoma cells. Photochemical & Photobiological Sciences, 8:12, 1716-1723, 2009
* Ferenc P., Solár P., Kleban J., Mikeš J., Fedoročko P.: Down-regulation of Bcl-2 and Akt induced by combination of photoactivated hypericin and genistein in human breast cancer cells. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 98:1, 25-34, 2010
* Kovaľ J., Mikeš J., Jendželovský R., Kello M., Solár P., Fedoročko P.: Degradation of HER2 receptor through hypericin-mediated photodynamic therapy. Photochemistry and Photobiology, 86:1, 200-205, 2010
* Kello M., Mikeš J., Jendželovský R., Kovaľ J., Fedoročko P.: PUFAs enhance oxidative stress and apoptosis in tumour cells exposed to hypericin-mediated PDT. Photochemical & Photobiological Sciences 9:9, 1244-1251, 2010
* Kuliková L., Mikeš J., Hýžďalová M., Palumbo G., Fedoročko P.: NF-É»B is not directly responsible for photo-resistance induced by fractionated light delivery in HT-29 colon adenocarcinoma cells. Photochemistry and Photobiology 86: 1285-1293, 2010
* Solár P., Ferenc P., Solárová Z., Kovaľ J., Hrčková G., Fulton B.L., Fedoročko P.: Photoactivated hypericin induces downregulation of HER2 gene expression. Radiation Research 175: 51-56, 2011
* Bačkorová M., Bačkor M., Mikeš J., Jendželovský R., Fedoročko P.: Variable responses of different human cancer cells to the lichen compounds parietin, atranorin, usnic acid and gyrophoric acid. Toxicology in Vitro 25: 37-44, 2011
* Mikeš J., Hýžďalová M., Kočí L., Jendželovský R., Kovaľ J., Vaculová A., Hofmanová J., Kozubík A., Fedoročko P.: Lower sensitivity of FHC fetal colon epithelial cells to photodynamic therapy compared to HT-29 colon adenocarcinoma cells despite higher intracellular accumulation of hypericin. Photochemical & Photobiological Sciences, 10: 626-632, 2011
* Ferenc P., Solár P., Mikeš J., Kovaľ J., Fedoročko P.: Breast Cancer and Current Therapeutic Approaches: From Radiation to Photodynamic Therapy, Breast Cancer - Current and Alternative Therapeutic Modalities, Esra Gunduz and Mehmet Gunduz (Ed.), pp. 63-88, 2011, ISBN: 978-953-307-776-5, InTech, Open Access Publisher, Available from: http://www.intechopen.com/articles/show/title/breast-cancer-and-current-therapeutic-approaches-from-radiation-to-photodynamic-therapy
* Kovaľ J., Solár P., Mikeš J., Jendželovský R., Fedoročko P.: Targeting HER2 with Photodynamic Therapy. In: HER2 and Cancer: Mechanism, Testing and Targeted Therapy (Eds.: Sophie I. Williams and Christopher E. Rogers), Nova Science Publishers, Inc., ISBN: 978-1-61122-650-8, pp. 1-46, 2011