Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


Katedra bunkovej biológie

Katedra fyziológie živočíchov

Katedra Genetiky

KATEDRA ZOOLÓGIE

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie


Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>

Ústav biologických a ekologických vied
KATEDRA ZOOLOÓGIE

Prof. RNDr. Igor Hudec, CSc.

Pracovisko: Ústav biologických a ekologických vied
Prírodovedecká fakulta
Adresa: Moyzesova 11, 040 01 Košice
Telefón: +421 55 62 532 46, +421 55 234-1176
Miestnosť: 337(Mo11-3K)  (3.poschodie)
Email: igor.hudec@upjs.sk

Akademické tituly a hodnosti

1974 - vysokoškolské - PrF UK Bratislava (zoológia)
1975 - RNDr. - UK Bratislava (zoológia)
1980 - CSc. - UK Bratislava (zoológia)
1995 - samostatný vedecký pracovník (SAV)
1997 - doc. - UK Bratislava (zoológia)
2010 - prof. - UPJŠ Košice (Biológia)

Profesionálna kariéra
1974 - Ukončenie VŠ PdF UPJŠ - Prešov
1974 - 1980 PriFUPJŠ - Košice
1980 - 1986 Povodie Bodrogu a Hrnádu (Lab. kvality povrchových vôd)
1986 - 1990 Ústav Zoológie SAV
1991 - 2002 PriF UPJŠ - Košice

Ocenenia
Cena Českého literárneho fondu za rok 1981. Cena Literárneho fondu SR - sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy za rok 1996

Štúdium v zahraničí
Madras University -India : 3 mesiace (1984) PF UK Praha - odd. hydobiologie : 1 mesiac (máj 1997) PF UK Praha - odd. hydobiologie : 1 mesiac (august 1998) Aristole univ. Tesaloniky - Grécko: 2 týždne 2002

Štúdium
Všeobecná ekológia Hydrobiológia Ekológia vodných organizmov Výverový seminár Ekologická prax

Výskum
a) v oblasti hydrobiológie - limnológia vodárenských nádrží a ekosystémov so stojacou vodou. b) v oblasti taxonómie, geografie, morfológie kôrovcov ("Cladocera") c) biodiverzita vodných ekosystémov d) rozšírenie a populačná štruktúra rakov na Slovensku

Garant Ekológia - II. a III. stupeň

Členstvo vo vedeckých orgánoch - člen redakčnej rady BIOLOGIA člen redakčnej rady NATURA CARPATICA

Projekty vedúci troch projektov; zátupca vedúceho v troch projektoch.

Spolupráca ÚZ SAV PF UK Bratislava PF KU Praha, VÚVH Bratislava

Vybrané publikácie
-
Hudec, I. 1996: Hydrobiológia. Príroda a.s. Bratislava, 236 pp. ISBN 80-07-00828-4
- Hudec, I., 2000. Subgeneric differentiation within Kurzia (Crustacea, Anomopoda, Chydoridae) and a new species from Central America. Hydrobiologia, 421: 165-178 Anonym (ed.) 2002. Atlas krajiny Slovenskej republiky. 1. vydanie MŽP SR Bratislava SA?P Banská Bystrica, 344 pp. [
- Jedlička. L., Lukáš, J., Krno, I. Hudec, I. Historické cesty šírenia živočíchov a rozšírenie migroelementov. IV kap. mapa 1:1 000 000 , p. 120;
- Jedlička, L. Krno, I., Hudec, I., Bulánková, E. Krištín, A. Rozšírenie eremitných a boreomontánnych prvkov. IV. kap. mapa 1: 1 000 000, p. 120;
- Krno, I., Hudec, I., Bulánková, E., Šporka F., Košel, V. En-demické a reliktné druhy vodných bezstavovcov. VIII. kap. mapa 1: 500 000, p. 242;
- Krno, I., Hudec, I., Bulánková E., Šporka, F., Košel, V. Zoogeograficky a faunisticky významné druhy vodných bezstavovocov. VIII. mapa 1:500 000, p. 245;
- Krno, I., Bulánková, E., Lukáš, J., Hudec, I., Košel, V. Ohrozené druhy vodných bezstavovcov. VIII. kap. mapa 1: 500 000, p. 247.
- Hudec, I., Košel, V., Jedlička, L., Bulánková E. Invázne a expanzívne druhy bezstavovcov. IX kap. mapa 1:1 500 000, p. 297.]
- Kováč, Ľ., Mock, A., Ľuptáčik, P., Hudec, I., Nováková, A., Košel, V., Fenďa, P., Višňovská, Z., 2005. Živé organizmy p. 88-95. In: Stanokovič J., a Cílek, V., (eds.) Krásnohorská jaskyňa Buzgó. Edícia - Jaskyne Slovenského a Aggteleckého krasu – svetové prírodné dedičstvo. Regionálna rozvojová agentúra Rožňava 151 pp. ISBN 80-89086-02-0
- Hošická, Z., Stuchlík,E., Hudec I., Černý M. a Fott J.2006. Acidification and the structure of crustacean zooplankton in mountain lakes: the Tatra Mountains (Slovakia and Poland). Biologia, Bratislava 61 suppl. 121-164.
- Sacherová, V., Kršková, R., Stuchlík, E., Hudec, I., Fott, J.,2006. Historical develoment of littoral Cladocera in alpine-zone Tatra Mountains (Slovakia and Poland) lakes. Biologia, Bratislava, 61 suppl. 109-119. Hudec, I. Anomopoda, Ctenopoda, Haplopoda, Onychopoda (Crustacea: Branchiopoda). Fauna Slovenska III. Veda, V SAV, Bratislava 2010 (496 s.)
- Hudec, I., Illyová, M. 2010. , Zooplanktón tatranských plies. 417–422. - In: Koutná A., Chovancová B. (eds.): Tatry-príroda. Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, Praha, 627 pp.
- Országhová, Z., Janka Schlarmannová, (eds.), Holecová, M., Tirjaková, E., Kubiatko, M., Kul-fan, M., Országh, I., Kocian, Ľ., Mikulíček, P., Fedor, P., Čejka, T., Hudec, I., Nagyová, S., Miklos, P., Bartík I., Jandzík, D., Puchala, P., Mašán, P., Kaľavský M., Imrichová H., Sobeková K., Krumpál, M., Krumpálová, Z., Melišková M., Vongrej V., Kilmajerová V., Slovník zoologických termínov a taxónov. Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského Bratislava 2010: 344 pp. l ŠEVT, a.s., Bratislava, ISBN 978-80-223-2903-3
- Zlatica Országhová, Z., Janka Schlarmannová, (eds.), Holecová, M., , Kubiatko, M., Országh, I., Novacký, M., Tiriaková, E., Fedor, P., Kocian, Ľ., Nagyová, S., Mikulíček, P., Kaľavský M., Bartík I., Jandzík, D., Sobeková K., Lučeničová, T., Imrichová H., Čejka, T., Miklos, P., Hudec, I., Kulfán, M., Puchala, P., Vongrej V., Mašán, P., Melišková M., Mrva, M., Krumpál, M., Krumpálová, Z. Zoologický terminologický slovník. Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského Bratislava 2010: 235 pp. l ŠEVT, a.s., Bratislava, ISBN 978-80-223-2927-9
- Hudec, I., Kováč, Ľ., 2011. EKOLÓGIA I (Všeobecná ekológia). Vysokoškolské učebné texty Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, 136 s. ISBN: 978-80-7097-848-1

Záľuby
pôvodne veľmi, veľmi široké - ale vekom sa zákonite redukujú (aj to nemusí byť pravidlom). Čím to asi bude? Zaujíma Vás niečo zo života vodných potvoriek - potom osobne, veď každý sa rád chváli ... keď musí.