Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


Katedra bunkovej biológie

Katedra fyziológie živočíchov

Katedra Genetiky

KATEDRA ZOOLÓGIE

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie


Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>

Ústav biologických a ekologických vied
KATEDRA ZOOLOÓGIE

Moyzesova 11, Košice 041 54
telefón: +421 55 234 1174
email: lubomir.kovac@upjs.sk

doc. RNDr. ĽUBOMÍR KOVÁČ, CSc.

narodený 6. júna 1962

Tituly, hodnosti:

RNDr. - 1986, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
CSc. - 1995, odbor entomológia, Ústav púdní biologie AV ČR, České Budějovice
doc. - 2004, odbor biológia, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice

Profesionálna kariéra
1981-1986 Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, aprobácia biológia - chémia
1988-1990 Centrum biologicko-ekologických vied SAV, pobočka Košice
1991 Ústav krajinnej ekológie SAV, Košice
1992 Ústav ekológie poľnohospodárskej krajiny SAV, Košice
1993-2009 Ústav zoológie SAV, oddelenie Košice
2002- Katedra zoológie, Ústav biologicko-ekologických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice

Štúdium v zahraničí
Zahraničné pobyty
Ústav půdní biologie AV ČR, České Budějovice, Česká republika - viaceré krátkodobé pobyty (1991-2008)
Zaklad Zoologii Systematicznej, Wydzial Biologii, Universytet A. Mickiewicza, Poznaň, Poľsko, - 1 týždeň (máj 1989)
Instytut Systematiky i Ewolucji Zwierzat PAN, Krakow, Poľsko – 1 týždeň (jún 1992)
Zoologisches Institut, Technische Universität Braunschweig, Nemecko – 1 týždeň (november 1995)
Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autonóma de México, Mexiko
(marec-april 1995, april 1998)
Departamento de Zoologia, Instituto de Bioci?ncias, Universidade de Sao Paulo, Brazília (apríl 2007)

Prednášky na konferenciách v zahraničí
8th Int.Colloquium on Apterygota, august 1992, Helsinki, Fínsko
4th Int. Seminar on Apterygota, september 1994, Bialowieža, Poľsko
Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Mexiko, apríl 1995 (vyžiadaná prednáška)
Institut für Zoologie, Technisches Universität, Braunschweig, Nemecko, november 1995 (vyžiadaná prednáška)
9th Int. Colloquium on Apterygota, júl 1996, Dublin, Írsko
5th Int. Seminar on Apterygota, september 1998, Córdoba, Španielsko
16th Int. Symposium of Biospeleology, september 2002, Verona, Taliansko
6th Int. Seminar on Apterygota, september 2002, Siena, Taliansko
18th Int. Symposium of Biospeleology, júl 2006, Cluj-Napoca, Rumunsko (vyžiadaná prednáška)
20th Int. Conference on Subterranean Biology, august 2010, Postojna, Slovinsko
Central European Workshop on Soil Zoology, Ústav půdní biologie AV ČR, České Budějovice - viaceré prednášky (1997, 1999, 2001, 2003, 2009)

Štúdium
Zoogeografia - prednášky a semináre
Ochrana prírody - prednášky
Ekológia pôdy - prednášky a semináre
Biospeleológia - prednášky a terénne cvičenia
Terénne cvičenie z ekológie

Doktorandi:
RNDr. N. Raschmanová,PhD. - ÚZ SAV (2002-2007)
RNDr. V. Papáč, PhD. - ÚZ SAV (2006-2011)
RNDr. P. Čuchta, PhD. - ÚZ SAV a PF UPJŠ (2006-2012)
RNDr. V. Urbanovičová, PhD. - interné štúdium, PF UPJŠ (2009-2013)
RNDr. J. Lóšková, PhD. - interné štúdium, PF UPJŠ (2009-2013)
MVDr. R. Lohaj, PhD. - externé štúdium, PF UPJŠ (2011-2013)
Mgr. M. Rendoš - interné štúdium, PF UPJŠ (2012-)
Mgr. M. Pajonková - externé štúdium, PF UPJŠ (2012-)
Mgr. A. Parimuchová - interné štúdium, PF UPJŠ (2013-)


Výskum
Ekológia a taxonómia chvostoskokov (Hexapoda, Collembola)
Pôdna biológia
Ekológia pôdnych živočíchov
Biospeleológia

Členstvo vo vedeckých orgánoch
ISSB-SIBIOS International Society for Subterranean Biology - člen výboru (od r. 2008), prezident spoločnosti (od r. 2012)
Subterranean Biology - člen redakčnej rady od r. 2013
Travaux de ľInstitut de Speologie "Emile Racovitza“ - člen redakčnej rady od r. 2010
Acta Carsologica Slovaca (Slovenský kras) - člen redakčnej rady od r. 2002
Aragonit - člen redakčnej rady od r. 2008
Komisia grantovej agentúry VEGA pre biologické vedy (2005-2012)

Projekty
Projekt VEGA č. 1/0282/11: „Dlhodobá sukcesia spoločenstiev pôdnych článkonožcov (Arthropoda) na vetrom poškodených plochách ihličnatého lesa vo Vysokých Tatrách“
- vedúci riešiteľ (2011-2013)

Projekt VEGA 1/0139/09: „Taxonómia, zoogeografia a ekológia kavernikolných článkonožcov Západných Karpát“
- zástupca vedúceho riešiteľa (2009-2012)

Výskumná úloha OPŽP-PO5-09-1: „Monitorovanie stavu a trendu vývoja spoločenstiev bezstavovcov v nesprístupnených jaskyniach Slovenska (2010-2012)“, Štátna ochrana prírody – Správa slovenských jaskýň
- vedúci riešiteľ (2010-2012)

Vybrané publikácie
Palacios-Vargas, J.G., Kováč, Ľ., 1995: A new species of Isotomodes (Collembola, Isotomidae) from Mexico. Southwestern Entomologist, 20: 501-505

Kováč, Ľ., Miklisová, D., Pižl, V., 1996: Earthworm communities in arable soils of the East-Slovak Lowland. Plant Production, 42: 405-410

Kováč, Ľ., Palacios-Vargas, J.G., 1996: A survey of Mexican Folsomides (Collembola, Isotomidae) with description of three new species. European Journal of Entomology, 93: 595-606

Kováč, Ľ., Miklisová, D., 1997: Collembolan communities (Hexapoda, Collembola) in arable soils of East Slovakia. Pedobiologia, 41: 62-68

Kováč, Ľ., Schnitzerová, E., Miklisová, D., Mati, R., 1999: Gamasina communities (Acari, Parasitiformes) of arable soils with two different soil types. Pedobiologia, 43: 54-63

Kováč, Ľ., 1999: Stachorutes ruseki sp. n. (Collembola, Neanuridae) from Slovakia. Biologia, Bratislava, 54: 135-138

Kováč, Ľ., 2000: A review of the distribution of cave Collembola (Hexapoda) in the Western Carpathians. Mémoires de Biospéologie, 27: 71-76

Kováč, Ľ., Ľuptáčik, P., Miklisová, D., Mati, R., 2001: Soil Oribatida and Collembola communities across a land depression in an arable field. European Journal of Soil Biology, 37 (4): 285-289

Juberthie, C., Decu, V., Košel, V., Kováč, Ľ., Uhrin, M., 2001: Slovakia. In: Juberthie C., Decu V. (eds), Encyclopaedia Biospeologica, Tome III., Société de Biospéologie, Moulis – Bucarest, 1445-1456

Kováč, Ľ., Mock, A., Ľuptáčik, P. & Palacios-Vargas, J.G., 2002: Distribution of Eukoenenia spelaea (Peyerimhoff, 1902) (Arachnida, Palpigradida) in the Western Carpathians with remarks on its biology and behaviour. In: Tajovský, K., Balík, V., Pižl, V. (eds.), Studies on Soil Fauna in Central Europe. Proc. 6th CEWSZ, ISB AS CR, České Budějovice, p. 93-99

Kováč, Ľ., Magdová, J.,Miklisová, D., 2002: Introductory monitoring of Collembola (Hexapoda) in the Pieniny Mts. (Western Carpathians). In Tajovský K., Balík V., Pižl V.(eds.) Studies on Soil Fauna in Central Europe. Proc. 6th Central European Workshop on Soil Zoology, České Budějovice, Czech Republic, Institute of Soil Biology AS CR, České Budějovice, p. 83-92

Kováč, Ľ., Kostúrová, N., Miklisová, D., 2005: Comparison of collembolan assemblages (Hexapoda, Collembola) of thermophilous oak wood and Pinus nigra plantation in the Slovak Karst (Slovakia). Pedobiologia, 49 (1): 29-40

Kováč, Ľ., Mock, A., Ľuptáčik, P., Košel, V., Fenďa, P., Svatoň J.,Mašán, P., 2005: Terrestrial arthropods of the Domica Cave system and the Ardovská Cave (Slovak Karst) – principal microhabitats and diversity. In: Tajovský K., Schlaghamerský J., Pižl, V (eds.) Contributions to Soil Zoology in Central Europe I. Proc.7th Central European Workshop on Soil Zoology, České Budějovice, Czech Republic, Institute of Soil Biology AS CR, České Budějovice, p. 61-70

Raschmanová, N., Kováč, Ľ., Miklisová, D., 2008: The effect of mesoclimate on the Collembola diversity in the Zádiel Valley, Slovak Karst (Slovakia). European Journal of Soil Biology, 44 (5-6): 463-472

Král, J., Kováč, Ľ., Šťáhlavský, F., Lonský, P., Ľuptáčik, P., 2008: The first karyotype study in palpigrades, a primitive order of arachnids (Arachnida: Palpigradi). Genetica, 134 (1): 79-87

Kováč, Ľ., Palacios-Vargas, J.G., 2008: Redescription of Isotomiella alulu and I. delamarei (Collembola: Isotomidae) with notes to systematics of the genus and new records from the Neotropics. Zootaxa, 1825: 1-17

Kováč, Ľ., Papáč, V., 2010: Revision of the genus Neelus Folsom, 1896 (Collembola, Neelida) with the description of two new troglobiotic species from Europe. Zootaxa, 2663: 36-52

Čuchta, P., Miklisová, D., Kováč, Ľ., 2012: Changes within collembolan communities in windthrown European montane spruce forests 2 years after disturbance by fire. Annals of Forest Science, 69 (1): 81-92

Ľuptáčik, P., Miklisová, D., Kováč, Ľ., 2012: Diversity and community structure of soil Oribatida (Acari) in an arable field with alluvial soils. European Journal of Soil Biology, 50: 97-105

Čuchta, P., Miklisová, D., Kováč, Ľ., 2012: A three-year study of soil Collembola communities in spruce forest stands of the High Tatra Mts (Slovakia) after a catastrophic windthrow event. European Journal of Soil Biology, 50: 151-158

Kováč, Ľ., Rusek, J., 2012: Redescription of two troglobiotic species of the genus Pseudosinella Schäffer, 1897 (Collembola, Entomobryidae) from the Western Carpathians. Zootaxa, 3341: 32-45
Christian, E., Kováč, Ľ., Ozimec, R., Polak, S., Zagmajster, M., 2012: Distribution and morphology of the Karst palpigrade Eukoenenia gasparoi (Arachnida: Palpigradi). The Journal of Arachnology, 40: 265-273

Lóšková, J., Ľuptáčik, P., Miklisová, D., Kováč, Ľ. 2013: The effect of clear-cutting and wildfire on soil Oribatida (Acari) in windthrown stands of the High Tatra Mountains (Slovakia). European Journal of Soil Biology, 55: 131-138

Raschmanová, N., Miklisová, D., Kováč, Ľ., 2013: Soil Collembola communities along a steep microclimatic gradient in the collapse doline of the Silická ľadnica Cave, Slovak Karst (Slovakia). Biologia, 68(3): 470-478

Čuchta, P., Miklisová, D., Kováč, Ľ., 2013: The impact of disturbance and ensuing forestry practices on Collembola in monitored stands of windthrown forest in the Tatra National Park (Slovakia). Environmental Monitoring and Assessment, 185: 5085-5098

Papáč, V., Kováč, Ľ. (in press): Four new troglobiotic species of the genus Megalothorax Willem, 1900 (Collembola: Neelipleona) from the Carpathian Mountains (Slovakia, Romania). Zootaxa

Urbanovičová, V., Miklisová, D., Kováč, Ľ., 2013: The effect of windthrow, wild fire, and management practices on epigeic Collembola in windthrown forest stands of the High Tatra Mts (Slovakia). Biologia, 68 (5): 941-949.

Lóšková, J., Miklisová, D., Ľuptáčik, P., Kováč, Ľ., 2013: Community structure of soil Oribatida (Acari) two years after the windthrow in the High Tatra Mountains. Biologia, 68 (5): 932-940.

Smrž, J, Kováč, Ľ, Mikeš, J, Lukešová, A., 2013: Microwhip scorpions (Palpigradi) feed on heterotrophic cyanobacteria in Slovak caves – a curiosity among Arachnida. PLoS ONE, 8(10): e75989. doi:10.1371/journal.pone.0075989

Urbanovičová, V., Miklisová, D., Kováč, Ľ. (in press): Forest disturbance enhanced activity of epigeic Collembola in windthrown stands of the High Tatra Mts. Journal of Mountain Science

Urbanovičová, V., Miklisová, D., Mock, A., Kováč, Ľ. (in press): Activity of epigeic arthropods in differently managed windthrown forest stands in the High Tatra Mts. NW Journal of Zoology

Zaujímavé linky

21st International Conference on Subterranean Biology, 2 - 7 September 2012, Košice, Slovakia
www.icsb2012.eu