Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


Katedra bunkovej biológie

Katedra fyziológie živočíchov

Katedra Genetiky

KATEDRA ZOOLÓGIE

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie


Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>

Ústav biologických a ekologických vied
KATEDRA ZOOLOÓGIE

RNDr. Peter Ľuptáčik, PhD.

Pracovisko: Ústav biologických a ekologických vied
Prírodovedecká fakulta
Adresa: Moyzesova 11, 040 01 Košice
Telefón: +421 55 62 532 46, +421 55 234-1176
Email: peter.luptacik@upjs.sk

Akademické tituly a hodnosti
RNDr. - 2003, PhD. - 2007

Osobné údaje - narodený v roku 1974 v Poprade. Žijúci v Košiciach. V súčasnosti ženatý.

Profesionálna kariéra
V rokoch 1998-2001 zamestnaný ako doktorand na Ústave zoológie SAV v Košiciach. Od roku 2001 zamestnaný na Ústave biologických a ekologických vied PF UPJŠ v Košiciach.

Štúdium
Cvičiteľ predmetov Zoológia bezstavovcov a Zoológia stavovcov.

Výskum
Skúmač panciernikov (Oribatida) (pozemných aj podzemných) - divotvornej skupiny náležiacej k fascinujúcim živočíchom zvaným roztoče (Acari). Špecializácia na ekológiu a morfológiu panciernikov.

Projekty
VEGA 1/3267/06 (Diverzita a dynamika spoločenstiev pôdnych článkonožcov (Arthropoda) na gradiente mikroklímy inverzných stanovíšť Slovenského krasu). Doba riešenia: 2006 – 2008 - vedúci projektu
VEGA č. 1/2362/05: „Spoločenstvá pôdnych a subterárnych článkonožcov (Arthropoda) orografického celku Čierna hora“. Vedúci projektu: RNDr. Andrej Mock, PhD.; Doba riešenia: 2005 – 2007 - spoluriešiteľ
APVT-20-035802: „Diverzita jaskynnej fauny biosférickej rezervácie Slovenský kras“. Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc.; Doba riešenia: 2004 – 2006 - spoluriešiteľ
VEGA č. 1/0441/03: „Diverzita článkonožcov (Arthropoda) Ardovskej jaskyne a Domického jaskynného systému (Slovenský kras)“. Vedúci projektu: doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc.; Doba riešenia: 2003 – 2005 - spoluriešiteľ
VEGA č. 1/9203/02: „Diverzita článkonožcov (Arthropoda) vo vybraných sprístupnených jaskyniach Slovenska“. Vedúci projektu: RNDr. Andrej Mock, PhD.; Doba riešenia: 2002 – 2004 - spoluriešiteľ
VEGA č. 2/7172/20: “Diverzita pôdnych článkonožcov (Arthropoda) Slovenského krasu”. Vedúci projektu: doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc.; Doba riešenia: 2000 – 2002 - spoluriešiteľ

Spolupráca
Ústav půdní biologie AV ČR, České Budějovice - spolupráca v oblasti výskumu potravnej preferencie vybraných zástupcov jaskynných roztočov panciernikov

Vybrané publikácie
-
Kováč, Ľ., Ľuptáčik, P., Miklisová, D., Mati, R., 2001: Soil Oribatida and Collembola communities across a land derpession in an arable field. Eur. J. Soil Biol. 37:285-289.
- Ľuptáčik, P., Miklisová, D., 2002: Soil Oribatida (Acarina) communities across a land depression in an arable field. In: Tajovský, K., Balík, V., Pižl, V. (eds.): Studies on Soil Fauna in Central Europe. ISB AS CR, České Budějovice: 113-118
- Ľuptáčik, P., Miko, L., 2003: Oribatid mites (Acarina, Oribatida) of Slovak caves. Subterranean Biology 1: 25-29
- Kováč, Ľ., Mock, A., Ľuptáčik, P., Košel, V., Fen?a, P., Svatoň, J., Mašán, P., 2005: Terrestrial arthropods of the Domica Cave system and the Ardovská Cave (Slovak Karst) - principal microhabitats and diverzity. Contributions to Soil Zoology in Central Europe I, České Budějovice, Czech Republic, April 14-16, 2003, 1: 61-70
- Ľuptáčik, P., Miklisová, D., 2005: Soil oribatid mite communities (Acari: Oribatida) across a terrain depression in an arble field in the East-Slovakian Lowland. Contributions to Soil Zoology in Central Europe I, České Budějovice, Czech Republic, April 14-16, 2003: 85-90
- Mock, A., Ľuptáčik, P., Fen?a, P., Svatoň, J., Országh, I., Krumpál, M., 2005: Terrestrial arthropods inhabiting caves near Veľký Folkmar (Čierna hora Mts., Slovakia). Contributions to Soil Zoology in Central Europe I, České Budějovice, Czech Republic, April 14-16, 2003, 1: 95-101.