Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


Katedra bunkovej biológie

Katedra fyziológie živočíchov

Katedra Genetiky

KATEDRA ZOOLÓGIE

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie


Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>

Ústav biologických a ekologických vied
KATEDRA ZOOLOÓGIE

RNDr. Andrej Mock, PhD.

Pracovisko: Ústav biologických a ekologických vied
Prírodovedecká fakulta
Adresa: Moyzesova 11, 040 01 Košice
Telefón: +421 55 234-1177
Email: andrej.mock@upjs.sk

Akademické tituly a hodnosti
RNDr., CSc., doc.

Osobné údaje
Stav: ženatý
Manželka: Iveta, deti: Damián, Timotej, Tamara

Akademické tituly a hodnosti
RNDr., PhD.

Profesionálna kariéra
1987 - 1992 Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, všeobecná biológia, VŠ štúdium
1992 - 1994 náhradná vojenská služba
1994 - 1996 ÚSS, pedagóg 1996-2001 Východoslovenské múzeum v Košiciach, odborný pracovník (zoológ)
2001- 2004 Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Ústav biologických a ekologických vied, katedra zoológie, asistent
2004 - obhajoba PhD. práce "Mnohonôžky (Diplopoda) âiernej hory (PF UK Bratislava, externe)
2004 - dodnes PF UPJS v Košiciach, odborný asistent

Štúdium v zahraničí
Zahraničné pobyty: Ústav pudní biologia BC AVâR, â. Bud?jovice Prírodovedné múzeum vo Viedni

Štúdium
Porovnávacia morfológia živočíchov (cvičenia a prednášky pre RŠB) Zoológia I. (cvičenia) Zoológia II. (cvičenia, od LS 2008 prednášky) Všeobecná ekológia (prednášky pre RŠB) Terénna prax zo zoológie

Výskum
- ekologický výskum zameraný najmä na článkonožce žijúce v pôde a jaskyniach
- faunistický a taxonomický výskum článkonožcov zo skupín Diplopoda a Oniscidea

Projekty
vedúci grantov Vega:
2001-2004 Spoločenstvá článkonožcov (Arthropoda) sprístupnených jaskýň Slovenska.
2005-2007 Spoločenstvá pôdnych a subteránnych článkonožcov (Arthropoda) orografického celku âierna hora. Spoluriešite? ?alších grantov Vega a APVV.

Spolupráca
Ústav půdní biologie BC AVâR České Budějovice, ČR Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie, ČR Katedra zoológie PF UK v Bratislave Medical Academy, Lublin, Poland Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Štátna ochrana prírody, Správa slovenských jaskýň MŽP SR, Poradný zbor CITES

Vybrané publikácie
- Mock, A., 2001: Millipedes of the Slovak Republic. Myriapodologica Czecho-Slovaca, 1: 25-38
-
Tajovský, K., Mock, A., Krumpál, M., 2001: Millipedes (Diplopoda) in the birds´nests. Eur. J. Soil. Biol. 37: 321-323
- Košel, V., Mock, A., Novotný, M., 2004: The first record of the leech Placobdella costata (Hirudinea) in Slovakia. Biologia, Bratislava, 59/Suppl. 15: 23-24
- Mock, A., 2004: First record of Polydesmus incostans Latzel, 1884 (Diplopoda, Polydesmidae) in Slovakia. Biologia, Bratislava, 59: 552
- Mock, A., Ľuptáčik, P., Fen?a, P., Svatoň, J., Országh, I., Krumpál, I., 2005: Terrestrial arthropods inhabiting caves near Veľký Folkmar (âierna hora Mts., Slovakia). In: Tajovský, K., Schlaghamerský, J., Pižl, V. (Eds.): Contribution to Soil Zoology in Central Europe I: 95-101
- Kováč, Ľ., Mock, A., Ľuptáčik, P., Košel, V., Fen?a, P., Svatoň, J., Mašán, P., 2005: Terrestrial arthropods of the Domica Cave system and the Ardovská Cave (Slovak Karst) - principal microhabitats and diversity. In: Tajovský, K. et al. (Eds.): Contribution to Soil Fauna in Central Europe I: 95-101
- Hudáková, J., Mock, A., 2006: Suchozemské rovnakonôžky (Isopoda: Oniscidea) Pieninského národného parku. Entomofauna carpathica 18: 47-55