Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


Katedra bunkovej biológie

Katedra fyziológie živočíchov

Katedra Genetiky

KATEDRA ZOOLÓGIE

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie


Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>

Ústav biologických a ekologických vied
KATEDRA ZOOLOÓGIE

doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc.

Pracovisko: Ústav biologických a ekologických vied
Prírodovedecká fakulta
Adresa: Moyzesova 11, 040 01 Košice
Telefón: +421 55 234-1179
Miestnosť: 336(Mo11-3K)  (3.poschodie)
Email: lubomir.panigaj@upjs.sk

Akademické tituly a hodnosti
RNDr., CSc., doc.

Osobné údaje
Narodený 16. 5. 1953 v Levoči, ženatý, deti - Martin, Katarína, Juraj

Profesionálna kariéra
Všetko to začalo 16. 5. 1953. Potom sa dlho neudialo nič, až som v roku 1976 úspešne skončil PF UPJŠ - odbor všeobecná biológia. A takto to pokračovalo: 1976-77 - vojenská prezenčná služba Č. Budejovice (v súčasnosti ktp. v zálohe) 1977-96 - Šarišské múzeum v Bardejove s americkým modelom (od preparátora a odborného pracovníka po riaditeľa) 1996- - PF UPJŠ Košice Katedra zoológie Medzitým: 1983: RNDr. 1990: CSc. (čítaj PhD.) 2003: Doc. (chýba 3O kíl) a tiež tajomník Katedry antropológie a zoológie (v minulom storočí) a tajomník Ústavu biologických a ekologickiých vied (už v tomto storočí!).

Ocenenia
Môj vzťah k oceneniam je asi taký, že budem rád, keď ma ocenia až po smrti. To sa zasmejem! I stalo sa, že už sa nesmejem, pan dekan mi udelili Cenu dekana na rok 2011 za pedagogickú činnosť. Ta tak, a ešte som v roku 2011 vyhral ŠTRK!

Štúdium
Od nástupu na PF som toho preskákal dosť a odučil, resp. rozbehol viacero predmetov: 1. Zoologické determinácie 2. Vybrané kapitoly z paleozoológie 3. Zoogeografia 4. Aplikovaná entomológia 5. Entomocenózy Slovenska 6. Zoológia chordátov (II.) 7. Zoológia bezchordátov (I.) 8. Porovnávacia morfológia živočíchov 9. Terénne cvičenie z ekológie 10.Terénne cvičenie zo zoológie V súčasnosti sa to vyprofilovalo na 5 predmetov, ktoré mi bohate stačia - skrývajú sa pod číslami 4., 5., 7., 9. a 10.). Okrem toho výuka predmetu 7. pre Kontinuálne štúdium biológie. A keďže sa cez semester nudím, tak učím v rámci Katedry Aplikovanej etiky na FF UPJŠ aj predmet Úvod do štúdia ekologických vied. A aby som nezabudol - ročne zopár diplomantov, bakalárov, prípadne konzultácie rigoróznych prác, no a dirigujem tri interné doktorandky - motýľkárky Lenku (veľká), Katku a Lenku (malá) a dvoch externých doktorandov (stav v roku 2013).

Výskum
Zatiaľ sa stále krúti okolo skupiny motýľov (Lepidoptera) - faunistika, ekológia, ochrana. Obľúbené územia - Pieniny, Bukovské vrchy, Vysoké Tatry, Muránska planina, v poslednej dobe aj CHKO Latorica. Na staré kolená som sa rozhodol kráčať s dobou, a spolu s Martinou Šemelákovou sa babreme so štúdiom molekulárno-biologickej príbuznosti a fylogeografie motýľov z rodu Erebia

Garant
Garant bakalárskeho stupňa odboru Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií A k tomu v roku 2011 pribudla aj funkcia spolugaranta doktorandského stup?a vzššie spomínaného odboru

Projekty
Riešené projekty VEGA: 1. Určenie miery ovplyvnenia biodiverzity centrálnej časti Pienin prevádzkou vodnej nádrže na Dunajci - č. 1/7559/20 - vedúci projektu (2000-2001) 2. Analýza stavu zložiek biologickej diverzity v Národnom parku Muránska planina - č- 1/7457/20 - spoluriešiteľ (2000-2002) 3. Motýle (Lepidoptera) alpínskeho a subalpínskeho pásma Vysokých Tatier - č. 1/0434/02 - vedúci projektu (2003-2005) 4. Časová a priestorová distribúcia vzbraných druhov motýľov (Lepidoptera) - vedúci projektu (2006-2008) 5. Fylogeografia č. 1/0477/10 - vedúci projektu (2009-2010) 6. Molekulárna biológia versus morfológia - č. 1/1025/12 - vedúci projektu (2012-2014) Riešiteľ projektu LLP: 1. Cesta mladých k vede naživo (2009-2012)

Spolupráca
Správa PIENAP-u, Správa NP Muránska planina, ŠL TANAP-u, ŠOP Banská Bystrica, Správa CHKO Latorica, Katedra zoológie PríF UK Bratislava Entomologický ústav ČAV - České Budějovice

Vybrané publikácie
Panigaj Ľ., 2000. Motýle (Lepidoptera) Bukovských vrchov. Správa NP Poloniny, ŠOP SR Banská Bystrica, Snina, 111 pp.
Panigaj Ľ. 2006. First record of Digitivalva granitela (Lepidoptera, Acrolepidae) from Slovakia and other remarkable species of the genus Digitivalva. Biologia (Bratislava), 61/5: 596.
Panigaj Ľ., Panigaj M. 2008. Changes in lepidopteran assemblages in Temnosmrečinská dolina valley (the High Tatra Mts, Slovakia) over the last 55 years. Biologia, 63(4): 582-587.
Kočíková L., Miklisová D., Čanády A., Panigaj Ľ. 2012. Is colour an important factor influencig the behavior of butterflies (Lepidoptera: Hesperioidea et Papilionoidea)? Europea Journal of Entomology, 109: 403-410.
Panigaj Ľ., Kulfan M. 2012. Distribution and bionomics of Udea alpinalis (Lepidoptera, Pyralidae) in Western Carpathian (Slovakia). Vestnik zoologii, Kyiv, 46(3): 41-45.
Šemeláková M., Pristaš P., Panigaj Ľ. 2013. Phylogenetic relatedness of Erebia medusa and E. epipsodea (Lepidoptera, Nymphalidae) confirmed. European Journal of Entomology, 110 (2): 379-382.

Zaujímavé linky www.trampiady.toce/sk

Záľuby
Stručne: - rekreačný šport (jogging, futbal) - turistika, hlavne vysokohorská - tak trošku fotografovanie prírody - country muzika - humor v rôznej podobe a neobmedzenom množstve.