Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


Katedra bunkovej biológie

Katedra fyziológie živočíchov

Katedra Genetiky

KATEDRA ZOOLÓGIE

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie


Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>

Ústav biologických a ekologických vied
KATEDRA ZOOLOÓGIE

Moyzesova 11, Košice 041 01
telefón: +421 55 234 1203
email: natalia.raschamanova@upjs.sk

RNDr. Natália Raschmanová, PhD.

narodená 1978, vydatá, rod. Kostúrová, dcéra

Tituly, hodnosti:
2004 - RNDr., Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
2007 - PhD., odbor zoológia, Ústav zoológie SAV Bratislava

Profesionálna kariéra
1997 - 2002 Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, biológia, špecializácia - zoológia a ekológia
1999 - 2002 - pedagogické minimum v odbore biológia
2002 - 2006 - PhD. štúdium, odbor zoológia, Ústav zoológie SAV Bratislava
2007 - vedecký pracovník so zameraním na zoológiu a ekológiu bezstavovcov, Katedra zoológie, UBEV, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
2008–2010 - materská dovolenka

Zahraničné pobyty/Spolupráca
Ústav půdní biologie, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice, Česká republika
Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice, Česká republika

Prednášky na konferenciách v zahraničí
Central European Workshop on Soil Zoology, Ústav půdní biologie AV ČR, České Budějovice
VIIth International Seminar on Apterygota, Vrije Universiteit, Amsterdam: The Netherlands at the Royal  Netherlands Institute for Sea Research, Texel

Štúdium
Ekológia pôdnych živočíchov - prednášky a semináre
Zoológia bezstavovcov - zoologická prax
Ekológia populácií - prednášky a semináre

Školiteľstvo
J. Vožňákova: Pôdne spoločenstvá chvostoskokov (Collembola) v prostredí mikroklimatického gradientu Silickej ľadnice, Slovenský kras. Diplomová práca, 2014

N. Jureková: Spoločenstvá pôdnych chvostoskokov (Collembola) vo vertikálnom profile zazemnených sutín pri Ardovskej jaskyni a Silickej ľadnici (Slovenský kras). Bakalárska práca, 2015

Výskum
Ekológia, morfologická a molekulárna taxonómia chvostoskokov (Hexapoda, Collembola),
Ekológia pôdnych živočíchov
Ekofyziológia bezstavovcov

Projekty
Spoluriešiteľ projektov:
Projekt VEGA č.2/7172/20: “Diverzita pôdnych článkonožcov (Arthropoda) Slovenského krasu”

Projekt VEGA č. 1/0441/03: “Diverzita článkonožcov Ardovskej jaskyne a Domického jaskynného systému (Slovenský kras)”

Projekt APVV – 20-035802: „Diverzita fauny biosférickej rezervácie Slovenský kras“

Projekt VEGA č. 1/3267/06:  “Diverzita a dynamika spoločenstiev pôdnych článkonožcov (Arthropoda) na gradiente mikroklímy inverzných stanovíšť Slovenského krasu“

Projekt APVV- SK-CZ-0198-1:“Pôdna fauna Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina a Územia európskeho významu Drienčanský kras – porovnávacia studia“

Projekt VEGA - 1/0199/14: „Význam podpovrchových suťových habitatov z hľadiska interakcie pôdneho a subteránneho prostredia na príklade spoločenstiev článkonožcov (Arthropoda)“

Akademické projekty:
ESF projekt - Transformácia prírodovedných študijných programov a ich poskytovanie v anglickom jazyku; 2006-2008; pozícia: učiteľ predmetu - príprava podporných materiálov;

MIV projekt - OPV-2009/1.2/ 01-SORO: „Moderné a interaktívne vzdelávanie na UPJŠ, 2010 – 2013, tvorba popularizačných prednášok;

SOFOS projekt - 26110230088 : Rozvoj vedomostí a zručností zamestnancov a študentov UPJŠ s akcentom na medziodborové kompetencie a integráciu do medzinárodných výskumných centier, 2013 -2015.

Vybrané publikácie:
Kostúrová, N., Kováč, Ľ. 2003. First records of springtails (Hexapoda, Collembola). Biologia 58, (5): 912.

Kováč, Ľ., Kostúrová, N. & Miklisová, D. 2005. Comparison of collembolan assemblages (Hexapoda, Collembola) of thermophilous oak wood and Pinus nigra plantation in the Slovak Karst (Slovakia). Pedobiologia 48: 29-40.

Kostúrová, N., Kováč Ľ. & Miklisová D. 2005. Abundance and diversity of soil Collembola (Hexapoda) assemblages in the Zádiel Valley, Slovak Karst (Slovakia). Contributions to Soil Zoology in Central Europe I, České Budějovice, Czech Republic, April 14-16, 2003: 53-59.

Raschmanová N., Kováč L. & Miklisová D. 2008. The effect of mesoclimate on Collembola diversity in the Zádiel Valley, Slovak Karst (Slovakia). European Journal of Soil Biology. 44: 463–472.

Raschmanová N., Miklisová D. & Kováč Ľ. 2013. Soil Collembola communities along a steep microclimatic gradient in the collapse doline of the Silická ľadnica Cave, Slovak Karst (Slovakia), Biologia, 68(3): 470-478.

Raschmanová N., Miklisová D., Kováč Ľ. & V. Šustr 2015. Community composition and cold tolerance of soil Collembola in a collapse karst doline with strong microclimate inversion, Biologia, 70(6): 802-811.

Raschmanová N., Miklisová D. & Kováč Ľ. 2016. Dynamics of soil Collembola communities (Hexapoda: Collembola) along the mesoclimatic gradient in a deep karst valley, Biologia, 71(2): 184–193.

Rendoš M., Raschmanová N., Kováč Ľ., Miklisová D., Mock A., Luptáčik P. 2016. Organic carbon content and temperature as substantial factors affecting diversity and vertical distribution of Collembola on forested scree slopes, European Journal of Soil Biology, 75: 180–187.

Iné: Konzultant atestačných prác k vykonaniu prvej a druhej atestácie pre akademický predmet biológia