Akademické pracoviská ÚBEV

Katedra botaniky


Katedra bunkovej biológie

KATEDRA FYZIOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV

Katedra genetiky

Katedra zoológie

Laboratórium molekulárno-biologickej diagnostiky

Oddelenie didaktiky biológie

Zamestnanci

Fotogaléria
O nás Štúdium Výskum Projekty Publikácie Spolupráca Kontakty Eng >>>

KATEDRA FYZIOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV

Prof. RNDr. BEŇADIK ŠMAJDA, CSc.

Pracovisko: Ústav biologických a ekologických vied
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Adresa: , 040 01 Košice
Telefón: +421 55 234-1181
Email: benadik.smajda@upjs.sk

Osobné údaje
Narodený 1953, ženatý, manželka RNDr. Valéria Šmajdová
deti: Zuzka (1985), Michal (1986)

Akademické tituly a hodnosti
RNDr.(1980) - Rigorózna práca: „K problému matematicko-štatistickej analýzy biologických rytmov“ (PF UPJŠ)
CSc. (1985) - Dizertačná práca: “Matematicko-štatistická analýza oscilujúcich systémov v biológii“ (Onkologický ústav SAV, Bratislava)
Doc. (1995) - Habilitačná práca: “Chronobiometrická analýza cirkadiánnych rytmov metabolizmu u potkana: vyhodnotenie údajov zo štyroch sezón roka“ (PF UPJŠ)
Prof. (2005) - Inauguračná prednáška: „Ionizujúce žiarenie a jeho vplyv na nervový systém a správanie zvierat“ (UVL Košice)

Profesionálna kariéra
1971 - 1976 študent Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, odbor Biológia
1976 - ukončenie štúdia a získanie titulu "prom. biol."
1976 - 1977 – základná vojenská služba
1977 - 1981 - odborný pracovník pre vedecký výskum na Katedre všeobecnej biológie PF UPJŠ
1980 - obhajoba rigoróznej práce a získanie titulu „RNDr.“ na PF UPJŠ
1981 - 1983 odborný pracovník na Ústave rádioekológie a využitia jadrovej techniky v Košiciach
1983 - 1987 - odborný pracovník pre vedecký výskum na Katedre všeobecnej biológie PF UPJŠ
1985 - obhajoba kandidátskej dizertačnej práce a získanie titulu „CSc“ na SAV v Bratislave
1987 - 1990 - odborný asistent na KVB PF UPJŠ
1990 – 1995-  odborný asistent na Katedre Fyziológie živočíchov a človeka PF UPJŠ
1995 – 2002 – docent Katedry fyziológie živočíchov a človeka PF UPJŠ
2002 – 2005 – docent Katedry fyziológie živočíchov Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ
2005 – doteraz – profesor Katedry fyziológie živočíchov Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ

Zastávané funkcie
1987 – 1990 – zástupca vedúcej Katedry všeobecnej biológie PF UPJŠ
1990 – 1998 – tajomník Katedry fyziológie živočíchov a človeka
1998 – 2002 – vedúci Katedry fyziológie živočíchov a človeka
2002 – doteraz – vedúci Katedry fyziológie živočíchov UBEV PF UPJŠ

Pedagogická činnosť
Vyučované predmety:
1. Fyziológia živočíchov (spolu s doc.Kassayovou)
2. Biofyzikálne princípy fyziologických procesov
3. Bioštatistika
4. Evolučná biológia (spolu s Prof.Čellárovou a Doc. Mártonfim)
5. Radiačná ekológia
6. Chronofyziológia
7. Porovnávacia fyziológia živočíchov
8. Biochémia signálnych molekúl (pre doktorandov)
9. Neuronálne podklady správania (pre doktorandov)
10. Laboratórne metódy vo fyziológii živočíchov (pre doktorandov)
Doteraz som bol školiteľom 6 doktorandom. V súčasnosti vediem troch doktorandov.
Doteraz som bol vedúcim 15 diplomových a 4 bakalárskych prác.

Garant
Garant doktorandského štúdia pre odbor Fyziológia živočíchov
Garant magisterského študijného programu Zoológia a fyziológia živočíchov

Členstvo vo vedeckých orgánoch
Člen Vedeckej rady PF UPJŠ

Projekty

1. Projekt VEGA MŠ SR č.1/6025/99 „ Úloha opiátového systému pri zmenách správania po ožiarení u potkanov“, 1999-2001, vedúci projektu.

2. Projekt VEGA č.1/0440/03 „Účinky malých dávok ionizujúceho žiarenia na zmeny správania u potkanov ožiarených v dospelosti a počas embryonálneho vývinu“, 2003-2005, vedúci projektu.

3. Projekt VEGA č.1/4345/07„Účinky nízkych dávok ionizujúceho žiarenia na správanie a neurogenézu v hipokampe u dospelých potkanov ožiarených počas rôznych fáz embryonálneho vývinu“,2007-2009,vedúci projektu.

4. Projekt VEGA č.1/0439/10 "Radiačné poškodenie mozgových neurónov potkana: možnosti ochrany použitím prekonditioningu alebo postkonditioningu", 2010-2011, vedúci projektu.

5. Projekt VEGA č.1/0292/12" Hippokampálna neurogenéza a depresia: ovplyvnenie podávaním melatonínu", 2012-2014, vedúci projektu.

Publikácie
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách

Ahlers,I., Tygranyan,R.A., Ahlersová,E., Pauliková,E., Ďatelinka,I., Šmajda,B., Praslička,M.: The effect of space flight upon plasma and tissue lipids in rats: The Cosmos biosatelite program. In: Adv.Physiol.Sci. 19 Gravitational physiology (J.Hideg, O.Gazenko,eds.), Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981, 247 - 250.

Ahlersová,E., Pástorová,B., Kassayová,M., Ahlers,I., Šmajda,B.: The changes of pineal function in fractionally irradiated rats. In: Fundamentals of risk assesment from environmental factors. (ed. Baumstark-Khan,C.), Kluwer Academic Publishers, Dodrecht, 1999, 407 – 410

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

1. Ahlers,I., Tigranyan,R.A., Ahlersová,E., Pauliková, E. Ďatelinka, I. Šmajda,B.: Space effects upon plasma and tissue lipids in rats. Physiologist 23, sup.6, 1980, 131 – 132

2. Ahlers,I., Tigranyan,R.A., Ďatelinka,I., Šmajda,B., Toropila,M., Praslička,M.: Plasmatičeskije i tkanevije lipidy u krys posle poleta na biosputnike „Kosmos 1129“. Kosm.Aviakosm.Med. 16, 1982, 58-60

3. Ahlers,I., Ahlersová,E., Šmajda,B.: Stress effect of serum corticosterone: circadian and circannual variation in rats. J.Interdiscipl.Cycle Res. 20, 1989, 162-163

4. Ahlers,I., Ahlersová,E., Toropila,M., Šmajda,B., Ďatelinka,I.: Cirkadiannyj ritm soderžanija lipidov v kostnom mozge i timuse krys: vlijanije golodanija, načinajuščegosja v raznoje vremja sutok. In: Problemy kosmičeskoj biologii : Bioritmologičeskie issledovania v kosmičeskoj biologii i medicine. - 64 1989, 173-177.

5. Ahlers,I., Ahlersová,E., Toropila,M., Šmajda,B., Ďatelinka,I.: Mnogosutočnyje metaboličeskije rytmy u krys In: Problemy kosmičeskoj biologii i mediciny : Bioritmologičeskie issledovania v kosmičeskoj biologii i medicine. – 64, 1989, 178-183.

6. Ahlersová,E., Ahlers,I., Ďatelinka,I., Šmajda,B., Toropila,M.: Sutočnaja dinamika metabolizma uglevo-dov v tkanijach krys oblučonnych v raznoje vremja sutok. In:  Bioritmologičeskije issledovanija v kosmičeskoj biologii i medicine - Problemy kosmičeskoj biologii  64, Nauka, Moskva, 1989.

7. Ahlers,I., Ahlersová,E., Šmajda,B.: Circadian rhythm of thyroid hormones in rats: effects of light regimen and season. J. Interdiscipl.Cycle Res. 20, 1989, 16

8. Noskovič,P., Šmajda,B., Raček,Ľ., Ahlers,I., Šalagovič,D.: Vlijanije gipokinezii na potreblenije pišči i atrofiju myšc konečnostej u krys: dejtsvije insulina. Aviakosm.Med. 25, 1991, 60-61

9. Šmajda,B.: Vlijanije nejtronnogo i gamma-oblučenij na fizičeskuju vynoslivosť krys v teste plavanija. Radiobiologija 34, 1991, 278-281

10. Chlebovská,K., Chlebovský,O., Šmajda,B.: Serum proteins in rats exposed to ionising radiation and thermal injury. Physiol.Res. 42, 1993, 403-407

11. Ahlers,I., Ahlersová,E., Noskovič,P., Raček,Ľ., Smolnická,J., Tóth,G., Šmajda,B.: Suspension hypokinesia in rats : Effects of the time of day on metabolic and hormonal changes. In: Physiological research. - ISSN 0369-9463. - 42, 1993, 397-402.

12. Ahlers,I., Ahlersová,E., Noskovič,P., Tóth,G., Raček,Ľ., Smolnická,J., Šmajda,B.: Suspension hypokinesia in rats: effects of time of day on metabolical and hormonal changes. Physiol.Res. 44, 1993, 249-256

13. Solár,P., Tóth,G., Šmajda,B., Ahlers,I., Ahlersová,E.: Circadian and circaannual oscillations of tissue lipoperoxides in rats. Physiol.Res. 44, 1995, 249-256

14. Majláth,I., Šmajda,B., Kundrát,M.: Biometrical analysis of morphological traits in common lizard (Lacerta agilis,Laur.) from East Slovakia. Folia Zoologica 46, 1997, 253-262

15. Ahlersová,E., Ahlers,I., Kassayová,M., Šmajda,B.: Circadian oscillations of serum thyroid hormones in the laboratory rat: the effect of photoperiods. Physiol.Res.46, 1997, 443-449

16. Ahlersová,E., Pástorová,B., Kassayová,M., Ahlers,I., Šmajda,B.: Reduced pineal biosynthesis in fractionally irradiated rats. Physiol.Res. 47, 1998, 133-136

17. Šmajda,B., Jalč,P., Kalanin,P.: Neuropeptides as a modulation of immune functions. Chem.listy 94, 2000, 640

18. Šmajda,B., Jalč,P., Kalanin,P.: The role of intestinal vasoactive polypeptide in sexual functions. Chem. listy 94, 2000, 652

19. Kereškényiová,E., Šmajda,B.: Endogenous opioids and analgesic effects of ionising radiation. Acta Vet.(Brno) 73, 2004, 195-199

20. Kisková,J., Šmajda,B.: Behavioral changes in prenatal rats irradiated with low dosage of gamma-rays. Bull.Vet.Inst.Pulawy 50, 2006, 595-598

21. Beňová,K., Cigánková,V., Falis,M., Šmajda,B.: Clinical symptoms and histological changes in Poecilla reticulata following gamma-rays irradiation. Acta Vet.(Brno) 75, 2006, 557-560

22. Surget-Groba,Y., Heulin,B., Guillaeme,C.-P., Puky,M., Semenov,D., Orlova,V., Kupriyanova,L., Ghira,I., Šmajda,B.: Multiple origins of viviparity, or reversal from viviparity to oviparity ? The European common lizard (Zootoca vivipara, Lacertidae) and the evolution of parity. Biological Journal of the Linnean Society 87, 2006, 1-11

23. Kisková,J., Šmajda,B.: Open field behaviour and habituation in rats irradiated on the head with gamma-rays. Acta Physiol.Hun. 95, 341-346,2008

24. Repčák,M., Šmajda,B., Kováčik,J.,Eliášová,A.: Circadian rhythm of (Z)- and (E)-2-b-D-glucopyra-nosyloxy-4-methoxy cinnamic acids and herniarin in leaves of Matricaria chamomilla. Plant Cell.Rep.28,1137-1143, 2009

25. Tomášová,L., Šmajda,B., Bona,M.: Avoidance behaviour and anxiety in rats irradiated with a sublethal dose of gamma-rays. Acta Biol.Hun. 62, 341-348, 2011

26. Tomášová,L., Šmajda,B.,Ševc,J.: Effects of prenatal irradiation on behaviour and hippocampal neurogenesis in rats. Acta Phys.Hun. 99,126-132,2012

27. Kokošová N, Tomášová L, Kisková T, Šmajda,B.: Neuronal analysis and behaviour in  prena-tally gamma-irradiated rats. Cell. Mol. Neurobiol. 35, 45-55, 2015  (doi: 10.1007/s10571-014-0144-8)

28. Tomášová,L., Hvizdošová,N., Boleková,A., Šmajda,B., Kluchová,D : Vitamin A and amygdala: Functional and morphological consequences.Neurological Sciences 35 (10), 1585-1589, 2014 (doi: 10.1007/s10072-014-1802-9 )

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
1. Ahlers,I., Šmajda,B., Ahlersová,E.: Circadian rhythm of plasma and adrenal corticosterone in rats: Effect  of restricted feeding schedules. Endocrinol.Exp. 14, 1980, 183-190

2. Šmajda,B., Ahlers,I., Ďatelinka,I.: Time analysis of food and water intake in rats. Activ.Nerv.Sup. 22, 1980, 59

3. Ahlers,I., Zahumesnká,Ľ., Toropila,M., Šmajda,B., Ahlersová,E.: The effect of season on circadian rhythm of serum and adrenal corticosteron in rats. Activ.Nerv.Sup. 22, 1980, 60-61

4. Ahlers,I., Ahlersová,E., Šmajda,B., Sedláková,A.: Circadian rhythm of serum and tissue lipids in fed and fased rats. Physiol.Bohemoslov. 29, 1980, 525-553

5. Repčák,M., Šmajda,B., Černaj,P., Hončariv,R., Podhradský,D.: Diurnal rhythm of certain sesquiterpenes in wild Camomile (Matricaria chamomilla,L.), Biologia Plantarum (Praha) 22, 1980, 420-427

6. Ahlersová,E., Ahlers,I., Šmajda,B., Ivančinová,O., Paulíková,E.: Circadian rhythm of blood glucose and tissue glycogen in fed and fasted rats. Physiol.Bohemoslov. 29, 1980, 512 - 523

7. Ahlersová,E., Ahlers,I., Toropila,M., Šmajda,B., Ďatelinka,I.: Circadian rhythm of lactate and pyruvate concentration in rat liver and blood. Physiol.Bohemoslov. 30, 1981, 213-220

8. Šmajda,B., Jalč,P., Ahlers,I.: Circadian rhythm of food and water intake in rats irradiated with a non-lethal dose of x-rays at different times of day. Physiol.Bohemoslov. 31, 1982, 427-431

9. Ahlers,I., Ahlersová,E., Daxnerová,Z., Toropila,M., Šmajda,B.: Influence of the season on the circadian rhythm of the serum lipids in male Wistar rats. Physiol.Bohemoslov. 31, 1982, 65-73

10. Ahlersová,E., Ahlers,I., Toropila,M., Šmajda,B.: Influence of the season on the circadian rhythm of blood glucose and tissue glycogen in male Wistar rats. Physiol.Bohemoslov.31, 1982, 45-55

11. Ahlers,I., Ahlersová,E., Kapuriková,K., Toropila,M., Šmajda,B.: Influence of the light regimen on the circadian rhythm of serum lipids in the laboratory rat. Physiol.Bohemoslov.31, 1982, 75-82

12. Ahlersová,E., Ahlers,I., Toropila,M., Šmajda,B.: Influence of the light regimen on circadian changes in the blood glucose and tissue glycogen concentration in the rat. Physiol.Bohemoslov.31, 1982, 57-64

13. Ahlers,I., Ahlersová,E., Šmajda,B.: Circadian rhythm of serum and tissue lipids in the rat: The effect of limited access to food. Physiol.Bohemoslov.32, 1983, 64-72

14. Ahlers,I., Ahlersová,E., Toropila,M., Šmajda,B., Praslička,M.: Oscillations of serum lipids and tissue lipids in rats x-irradiated at different times of day. Physiol.bohemoslov. 32, 1983, 179-188

15. Šmajda,B., Ahlers,I., Ďatelinka,I.: Sledovanie dynamiky príjmu potravy u potkana po jednorazovom celotelovom ožiarení x-lúčmi. Biologia (Bratislava) 42, 1987, 715-722

16. Ahlers,I., Ahlersová,E., Šmajda,B., Toropila,M., Ďatelinka,I.: Circaseptan rhythm of serum lipids and corticosterone in male laboratory rats. Physiol.Bohemoslov.37, 1988, 49-55

17.  Ahlersová,E., Ahlers,I., Šmajda,B.: The influence of light regimen on circadian oscillations of thyroid hormones in rats during the year. Physiol.Bohemoslov.37, 1988, 545

18. Ahlers,I., Ahlersová,E., Halátová,K., Šmajda,B., Toropila,M. : The circadian and circaannual response of rat serum corticosterone to different stressors. Physiol.bohemoslov.39, 1990, 371-377

19. Ahlersová,E., Ahlers,I., Šmajda,B.: Inflence of light regimen and time of the year on circadian oscillations of thyroid hormones in rats. Physsiol.Res. 40, 1991, 305-315

20. Šmajda,B., Ahlers,I., Molčanová,A.: Changes of lipid and saccharide metabolism in rats after continuous ?-irradiation and local heart injury.  Folia Biologica (Praha). - ISSN 0015-5500. - 38, suppl. 1992, 26. 

21. Ahlersová,E., Ahlers,I., Šmajda,B.: Influence of light regimen and time of year on circadian oscillations of serum corticosterone and insulin in rats. Physiol.Res. 41, 1992, 315-321

22. Ahlersová,E., Ahlers,I., Šmajda,B., Kassayová,M.: The effect of various photoperiods on daily oscillations of serum corticosterone and insulin in rats. Physiol.Res.41, 1992, 315-321

23. Ahlers,I., Solár,P., Ahlersová,E., Kassayová.M., Šmajda,B.: The influence of melatonin on metabolic chenges in female rats induced by continuous irradiation and/or administration of 7,12-dimethylbenz(a)antracen. Neoplasma 44, 1997, 253-257

24. Šmajda,B., Majláth,I.: Variability of some morphological traits of the common lizard (Lacerta vivipara) in Slovakia. Biologia (Bratislava) 54, 1999, 585-589

25. Kokošová,N., Danielisová,V., Šmajda,B., Burda,J.: Ionizing radiation as preconditioning against transient cerebral ischemia in rats. Gen. Physiology and Biophysics 33(3), 2014, DOI: 10.4149/gpb_2014021